Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stiprùs
Straipsnelis:
žr. staibus
Šaltinis:
Solta 1960, 359
Antraštė:
stiprùs
Straipsnelis:
Pr. postippin (acc.) 33,₁₀ ‘ganze’ [ir kt.]: lie. stiprùs, sti̇̀pti, s. ang. stīf ‘nelankstus, sustingęs’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 646 tt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 287
Antraštė:
stiprùs
Straipsnelis:
Lie. sti̇̀pras > stiprùs ‘tvirtas, išsiskiriąs didele jėga, strong’ (: sti̇̀pti ‘tvirtėti, kietėti, harden’) lygintinas su lo. stīpō < *steip-. Pastaroji šaknis atrodo bebūsianti ide., fiksuojama bl., lo. ir germ. kalbose; plg. IEW 1051–16 bei LEW 2. 593.
Šaltinis:
Hamp 1987b, 113
Antraštė:
stiprùs
Straipsnelis:
žr. stiebas
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1046–1047

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas