Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tė́tis
Straipsnelis:
žr. tėvas
Šaltinis:
Schmidt 1973, 71
Antraštė:
tė̃tis
Straipsnelis:
Vardas Thétis (gr. kalbos) kuris lyginamas su 'senelės' pavadinimais, gr. tḗthē 'tėtė, tėvas' gr. tétta, lie. tėtis, su 'teta' lie. tetà. Bet toli gražu nebūdamas giminiškas žodis, tai yra vedinys su *-ti- iš šaknies *-dhē-, *dhH-ti-, šalia darinių su *-mi- iš tos pat šaknies, *dh(e)H-mi-, av. dāmay- [ir kt. pvz.]
Šaltinis:
Bader 1986, 65
Antraštė:
tė̃tis
Straipsnelis:
thetis E. 171 'Grossvater': lie. tė̃tis, tėtýtis, s. i. tata-ḥ arba tāta-ḥ 'Vater' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 704.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 326
Antraštė:
tė̃tis
Straipsnelis:
Ide. *tā̆ta atsispindi: alb. tat 'tėvas, senelis', gr. τάτα, s. i. tatá-s 'tėvas', lo. tata, lie. tė̃tis, čia ir ang. dad 'tėvas, tėvelis', het. tata- 'tėvas', tatali- 'tėviškas' ir kt. [23] Lie. tė́vas, atrodo, yra grupės te-t- išsiskaidymas prisijungiant priesagą -va-: tė́vas. Plg. kitas lietuviškas formas: tė̃tė, tėtùšis. Galbūt čia priklauso lietuviškas upės pavadinimas Tãtula (pries. -ula), kuriame tat- < ide. *tăt-. Slavų kalbų žodžiai pratęsia ide. formos *ătta variantus: *tāta – le. tata, č. táta, abliautas *tettteta, tetъka (tĕt : tŏt) ir kt. [24].
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 23–24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas