Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
taisýti
Straipsnelis:
žr. tiesti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 138-139
Antraštė:
taisýti
Straipsnelis:
[Pateikiame bl.-sl. v. kauzatyvų atitikmenis, kuriuos galime laikyti esant panašius į šitokį tipą, t. y. lie. laikýti (= sl. lěčiti): intr. lie. lìkti, linkù]. Lie. taisýti 'sutvarkyti' yra kauzatyvas iš nu-tįsti, tisaũ, tinsu 'išsitiesti, wyciągnąć się' (plg. tiesiúos, tiẽstis 'išsitiesinti, prostować się', teisùs) ir pirmąjį, mano nuomone, atitinka sl. těšiti '(pa)guosti, patenkinti' ⁷[⁷ Trautmano bl.-sl. Wb. šio gretinimo nėra]; sl. leksema šalia savęs dabar jau neturi pamatinio senojo kamieno.
Šaltinis:
Smoczyński 1987b, 357
Antraštė:
taisýti
Straipsnelis:
žr. teisti
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 123
Antraštė:
taisýti
Straipsnelis:
[Aptariama medžiaga, rodanti baltų ir slavų skolinimąsi iš nepaliudytos „temematų“ kalbos, kaip pasiūlė G. Holzer, Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen, Viena: Akademie der Wissenschaften, 1989.] Sl. těxa, těšiti ‘saugen’, s. i. dháyati ‘saugt’, gr. thẽsthai ‘melken’, s. sl. doiti ‘säugen’. Ši etimologija yra geresnė negu sieti su lie. taisýti ‘bereiten’, tiesà ‘Wahrheit’, tiesùs ‘gerade’, teisùs ‘(ge)recht, aufrichtig’.
Šaltinis:
Kortlandt 2004, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas