Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
Lie. tvérti, tvẽria : ãp-tvaras, s. sl. za-tvorь ‘užraktas’, r. za-tvor ‘užraktas’: turėti ir pan. greta žodžių, turinčių reikšmę ‘durys’: s. i. pl. dvāraḥ, acc. duraḥ : pr. dauris ‘didelės durys’ (su au vietoje va!): s. sl. dvъri : lie. dùrys, gr. θύρα f. ‘durys’.
Šaltinis:
Otrębski 1964, 85
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
Gr. σειρά, jon. -ɳ́, dor. σηρά ‘linija’ […]. Įprasta gretinti su lie. žodžiu tveriù, tvérti, plg. Solmsen, Beiträge 127, atstatant *tweriā arba *twersā, plg. Bechtel, Lexilogus s. u., Forbes, Gl. 36, 1958, 248. Gretinimas su het. turiya- ‘kinkyti’, pagal Duchesne-Guillemin, Trans. Phil. Society 1946, 50, Risch pas Mayrhofer, Sprache 10, 1964, 196, IF 70, 1965, 253, labiau abejotinas. Gretinimas su lo. serō ir gr. εἴρω būtų patenkinamas reikšme, tačiau (nepaisant Pisani, Rend. Ist. Lombardo 73, 1939–1940, 510) negalimas fonetiškai. „Pelasgų“ kombinaciją pateikė Van Windekens, Le Pélasgique 134.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 993
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
Gr. σορός f. ‘laidotuvės’, ‘karstas’, dažniausiai ‘akmeninis sarkofagas’ […]. Schulze, KZ 28, 1887, 280 = Kl. Schr. 379, kildina iš *τϝορός, veikėjo pavadinimo, kuris atlieptų v. šaknį, reiškiančią ‘uždaryti, turėti, talpinti’, padaryto iš šaknies *twer-, lie. tveriù, tvérti, s. r. rodo apeliatyvą su balsiu o, atitinkantį gr. σορός, tvorŭ ‘kūryba, forma’, s. sl. tvoriti ‘kurti, daryti’ ir t. t. Žr. Frisk ir Pokorny 1101, kurie taip pat gretina su gr. σωρός, σειρά ir t. t. Be to, Hester, Lingua 13, 1965, 376.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1028
Antraštė:
tvérti
Reikšmė:
tver̂t
Straipsnelis:
žr. tvartas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 327
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
[Pateikiu pavyzdžius, rodančius vykus metatezę u̯a > au, į kurią lingvistai arba visai neatsižvelgia, arba labai mažai kreipia dėmesio:] Bl.-sl. *tu̯er- (lie. tvérti ir kt. ‘umzäunen’), r. za-tvor m. ‘Verschluß, Schloß (von Türen)’ : s. i. *teur- resp. *tour- (s. i. toraṇa-m ‘bogenförmiges Tor’).
Šaltinis:
Otrębski 1971b, 189
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
Su lie. tvérti 1. ‘fassen, verbinden’, 2. ‘aushalten’ (u. a.) [‘kurti’, ‘ištverti’] sietinas kaip sena participinė forma tvirtas [‘stiprus’] ‘fest, stark, hart, beständig’, taip pat la. tvir̂ts ir – su kitu sufiksu ir priegaide – s. sl. torьdъ ‘hart, fest, sicher’ ir jo vediniai. […] S. ang. lytyje ide. kamienas *tu̯er- ‘rühren, durcheinanderbringen’ su kitu kamienu *tu̯er- ‘halten, festhalten’ preterito dalyvyje [im Partizip Praet.] ‘tvirtas’ yra sumišęs. [kalbama apie veiksmažodinę šaknį þwer- (s. ang. atstovaujama veiksmažodžio ge-þweran ‘rühren’].
Šaltinis:
Seebold 1973, 153
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
[Ernst Riseh pasiūlė] het. turii̯a- kitai ide. šeimai priskirti: kaip -i̯o- v. prie *tu̯er- ‘aptaisyti (einfassen)’ (lie. tvérti), plg. ypač gr. σειρά (*tu̯er-i̯ā) ‘lynas, virvė’ (τειραῖος, τειρᾱφόρος ‘Nebenpferd’ (‘šalutinis arklys’), σύρω ‘žeme vilktis’.
Šaltinis:
Mayrhofer 1965, 253
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
žr. turėti
Šaltinis:
Отрембский 1968, 139
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
[Aptariama medžiaga, rodanti baltų ir slavų skolinimąsi iš nepaliudytos „temematų“ kalbos, kaip pasiūlė G. Holzer, Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen, Viena: Akademie der Wissenschaften, 1989.] Sl. za-tvoriti ‘schließen’ < *tworo- < *dhworo-, gr. thúrā ‘Tür’, lo. forēs, go. daur, s. sl. dvьri. Ši etimologija yra geresnė negu sieti su sl. tvoriti ‘schaffen, bauen’, lie. tvérti ‘formen, schaffen’.
Šaltinis:
Kortlandt 2004, 254
Antraštė:
tvérti
Reikšmė:
seize, snatch; fence, enclose
Straipsnelis:
žr. tvirtas
Šaltinis:
Young 2006a, 373
Antraštė:
tvérti
Straipsnelis:
[Aptariama bl. *kurti ir sl. *kuriti neatitikimo problematika. Lie. kùrti, la. kur̃t, pr. kūra ir la. k̡er̂t priskiriami šakninio u : ue kaitai, kurie turi pailgintojo laipsnio vokalizmą tam tikrose formose, pirmiausia būtojo laiko.] Lie. tvérti (tvẽria), la. tver̂t (tveŗu) : lie. turė́ti, la. turêt, pr. turīt. žr. kurti
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 268
Antraštė:
tvérti
Reikšmė:
chwycić, ująć
Straipsnelis:
žr. tvardiklis
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 171
Antraštė:
tvérti
Reikšmė:
entourer, ceindre, saisir
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Lo. pariēs, -etis m. ‘mur, paroi’ turi būti lotynų darinys iš veiksmažodžio *pariō ‘enclore’, kuris išnyko dėl homonimijos su pariō ‘procurer, enfanter’. Šaknis buvo *tu̯erH- ‘serrer, fermer, enclore’, plg. lie. tvérti ‘entourer, ceindre, saisir’, tvorà ‘clôture, palissade’. Lo. *pariō kyla iš ital. *ku̯ar-i- (< *tu̯⁰rH-i-), kuris kilo iš ide. atematinio prezenso *tu̯órH-i-ti, *tu̯⁰rH-i-més. Lo. prātum n. ‘jardin, pré’ turi kilti iš dalyvio ital. *ku̯rāto- (< *tu̯r̥H-tó- ‘enclos’).
Šaltinis:
Garnier 2010, 198–199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas