Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
uostas
Reikšmė:
upės žiotys
Straipsnelis:
žr. burna
Šaltinis:
Buck 1949, 228
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
žr. odmenis
Šaltinis:
Thomas 1958, 126–127
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
žr. uosta
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 72–73
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
žr. uosta
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 222
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
Kartais prirašoma reikšmių, kurių neturi nė vienas straipsnio žodis, pvz.: úostas, la. uõsts [įprastesnis yra uosta] – 1. гавань (DLKŽ, 889); 2. устье реки (M-E, IV 421); 3. рот (Būga RR II 362) (p. 92); nesama trečioji reikšmė paimta iš K. Būgos minimo pr. austo, veikiausiai nė negiminiško su šiais lietuvių ir latvių žodžiais; beje, dviejų likusių reikšmių, nors ir realių, paskirstymas tarp kalbų irgi klaidinantis: iš tiesų abejur tie pavadinimai pažįstami maždaug vienodomis reikšmėmis ‘гавань, порт; (trm.) устье реки’.
Šaltinis:
Urbutis 1979b, 70
Antraštė:
uostas
Straipsnelis:
Ide. kalbose žodžiai, reiškiantys ‘uostas’, dažnai siejami su sąvokomis „stovėti“, „vieta“, „žiotys“, „krantas“, „pastogė“, „saugus“ ir t. t. Lie. uostas, la. uosta, uosts, taip pat ir „upės žiotys“, gimin. s. i. ōṣṭhas-, av. aošta ‘lūpa’, lo. ōstium ‘upės žiotys’, toliau lo. ōs ‘burna’, s. isl. ōss ‘upės žiotys’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 738
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
Pr. austo ‘burna’ bent jau kamienu panašus į lie. úostas, dial. uostà ir la. uõsts, uõsta; tokią reikšmę paremia s. sl. usta ‘burna, žiotys’; lie. – burna.
Šaltinis:
Otrębski 1964, 81
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
žr. uoksas
Šaltinis:
Koivulehto 2000, 119
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
Lie. úostas 1/2, la. uõsta (uôsta) buvo siejama arba su s. i. ā́s- ‘burna, veidas’, lo. ōs ‘t. p.’, het. aiš ‘burna’, arba su s. i. óṣṭha- ‘(upper) lip’, s. sl. usta (nom.-acc. pl. n.) ‘burna’, pr. austo ‘t. p.’. Taip pat buvo bandymų sieti abi šeimas arba aiškinti lie. úostas, la. uõsta (ir lo. ōstium ‘entrance, door, mouth of a river’) kaip abiejų šeimų kontaminacija.
Šaltinis:
Derksen 2001, 37–41
Antraštė:
úostas
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Pr. Austo ‘der Mund, bouche’ (E 89) veikiausiai yra bev. gim. dgs., plg. sl. *usta (dar plg. s. sl. usta, le. usta, s.-kr. ústa). Rytų baltų kalbose šis žodis svyruoja tarp vyr. ir mot. gim.: lie. úostas / uostà, la. uõsts / uôsta.
Šaltinis:
Petit 2000, 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas