Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vėdegà
Reikšmė:
toks kirvis miškui retinti
Straipsnelis:
žr. uodega
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 490–492
Antraštė:
vedega
Straipsnelis:
La. vedga ‘kirvis ledui kapoti, laužtuvas’, lie. vedega ‘ tam tikras kirvis’, pr. wedigo ‘dailidės kirvis’ šaknis gretintina su av. vadar- ‘ginklas (smogti, durti)’, s. i. vádhar- ‘(artilerijos) sviedinys, ginklas’, vadhati ‘mušti, smogti’.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 395
Antraštė:
vedega
Reikšmė:
Zimmerbeil, dailidės kirvis
Straipsnelis:
wedigo E. 531 ‘Zimmerbeil’ : lie. vedega ‘t. p.’, la. vȩdga, s. i. vadhati ‘muša’, av. vadar- ‘Waffe (zum Schlagen)’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 254 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 335
Antraštė:
vedegà
Straipsnelis:
Iš ide. *u̯edh- ‘stumdyti, mušti, skaldyti’ kildinama s. i. vadhati ‘muša, stumdo, naikina’, av. vada- ‘pleištas medžiui skaldyti’, gr. ὠθέω ‘stumdau’, s. i. vádhri- ‘kastruotas’, lie. vedegà ‘kirvio rūšis’, la. vedga ‘durà (ledui, įšalusiai žemei prakirsti), laužtuvas’, pr. wedigo ‘kirvis’.
Šaltinis:
Трубачев 1966, 249
Antraštė:
vedegà
Reikšmė:
toks kirvis miškui retinti
Straipsnelis:
žr. uodega
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 490–492
Antraštė:
vedegà
Reikšmė:
toks kirvis lenktais ašmenimis
Straipsnelis:
žr. vadinti
Šaltinis:
Craig Melchert 1977, 110–113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas