Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
Umbrų veres, uereir, uerir ‘foribus portā’, abl. uerisco ‘ad forēs, ad portam’ ? (passim); uerufe, uerofe ‘in forēs, in portam’, acc. pl. Oskų veru acc. pl. n., verus dat. abl., preveres ‘ante portam’, pusveres ‘post portam’. Gretinama su lie. veriù ‘uždarau’, s. sl. vį̆ ir t. t. Žr. E.-M. prie aperiō ir galbūt uestibulumuer(o)stabulum? Lotynų kalba turi kitą žodį forēs, kilusį iš *dhwer-, paprastai taip pat vartojamą daugiskaita: s. i. dvāraḥ, s. sl. dvĭri ir t. t. abu žodžiai, oskų-umbrų uero- bei lo. forēs, neatrodo giminiški, – neturime *dhwer-/*wer- kaitos pavyzdžio. Tačiau vartosenos daugiskaita atitikimas yra trikdantis.
Šaltinis:
Ernout 1961, 102
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
Toch. AB ru- ‘atidaryti’ su formomis: A inf. rwātsi, praes. act. ruseñc; B praes. med. rusenträ, opt. act. ruwim, inf. rutsi, abs. reruwermem. Lidén, Aufsätze … Kuhn (1916) 140 ir toliau, šį veiksmažodį lygino su lie. veriù, vérti, la. veŗu, vêrt, kurie reiškia ne tik ‘uždaryti’, bet ir ‘atidaryti’, kur reikšmė ‘atidaryti’ buvo paimta iš tokio tipo veiksmažodinių vedinių kaip lie. àt-veriu ir t. t. Lidén manė, kad panašią semantinę raidą turėjo toch. AB ru-, kurį reikia kildinti iš ide. *u̯r-ū̆-. Vis dėlto kadangi toch. neturi tokio tipo išvestinio veiksmažodžio, aš manau, geriau nepriimti šios hipotezės. Aš laikausi savo aiškinimo, kurį išdėsčiau savo Lexique (1941) 108 ir kuris nekelia jokių sunkumų. Aš pritariu gretinimui su av. ravah- ‘laisvas plotas’, lo. rūs, rūsis ‘draugija’, go. rūm ‘laisvas plotas’, s. isl. rūm ‘laisvas plotas, aikštė’, v. air. rōe, rōi ‘atviras plotas’. Toch. AB ru- ‘atidaryti’ remiasi * (*reu- taip pat galimas) ‘laisvas plotas’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 409
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
Pr. etwēre ‘atidaryti’, ‘atverti’ iš et- ir ver-. Visas žodis siejamas su lie. atvérti (plg. ãtviras), la. atvẽrt; otevříti (iš *verti), su kitu vokalizmu – slov. otvorit, le. otworzyć; slov. otvoríti, s.-kr. отво̀рити; r. отвори́ть, ukr. отвори́ти ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 113
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
etwēre (turbūt reikia taisyti į etwere) 53,₁₅‘(tu) atveri’; [214] imper. etwerreis 73,₂₃‘öffne!’: warto, lie. vérti, la. vẽrt, prasl. *verti, osk. veru ‘portam’ ir kt. žr. ME s. v. vẽrt I su liter.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 214–215
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
[Tarp reduplikuotų darinių išskirtini vediniai, sudaryti iš dviejų panašios reikšmės, bet skirtingos kilmės šaknų:] Sl. kalbose irgi pažįsta žodį, kurio daryba panaši į lie. eigà ‘Gang’ (žr. aukščiau). S. sl. pl. verigy ‘Ketten’, slov. veríga ‘Kette, Kettenglied’ = *ver-eigā. Čia turime reikalo su dūriniu, kurio pirmasis narys slypi s. sl. vъ-vrěti ‘hineinstecken’ < *verti ir lie. vérti ‘einfädeln’. Atkreipiu dėmesį, kad lie. eigà be ‘Gang’ reiškia dar ir ‘Strähne (poln. posmo)’.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 24
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
Germ. wreih-a-1 ‘apgaubti, apsiausti, apdengti, hüllen’ (s. ang. wrēon ‘apdengti, slėpti’, s. v. a. rīhan) etimologijos neturi. Šiaip germ. wreih-a- laikomas esąs pamatuotas *wer- ‘sukti, drehen’ + išplėstukas. Veikiau minėta germ. lytis remiasi wer- ‘uždengti, pridengti’ (Pokorny 1160), kur turime reikalo su įprasta kaita ‘atidaryti’ – ‘uždaryti’ [565] priklausomai nuo priešdėlio. Nėra jokių abejonių, kad abi šaknys wer- galėtų būti kilmės požiūriu tolygios. Šaknis wer- ‘hüllen’ slypi: lo. aperio ‘atidarau’, operio ‘uždarau’ (< *wer-jō-) [Ernout-Meillet abejoja, kad šios leksemos čia sietinos], lie. veriù, vérti ‘atidaryti, suvarstyti, sustatyti į eilę, aufreihen’ (anot Fraenkelio – LEW– retrogradinis vedinys iš at-), s. sl. za-vorǫ, za-vrěti “užrakinti, uždaryti’, s. i. vr̥noti ‘uždengia, uždaro’, api- ‘verhüllt’, apa- ‘schließt auf’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 565–566
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
žr. sverti
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 207
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
žr. atverti
Šaltinis:
Smoczyński 2004b, 141
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
S.-kr. dial. туви(је)рати ‘vaikštinėti, sunkiai judėti, lėtai dirbti, sirgti, silpti, nykti’ priklauso šeimai žodžių, kilusių iš sl. veiksmažodžil *verti, *vьrǫ (< ide. *u̯er-), plg. lie. veriù, vérti, virvė̃ [originale virvẽ].
Šaltinis:
Бјелетић 2006, 42
Antraštė:
vérti
Straipsnelis:
žr. užverti
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas