Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vi̇̀nkšna
Straipsnelis:
[Pateikiu pastabų apie P. Friedricho (P. Friedrich, Proto-Indo-European trees, 1970) knygą:] P. Friedrichas, kalbėdamas apie žodį, reiškiantį ‘guoba’, pateikia ide. *wyĝ bei pastarąją pamatuotą alb. vidh, -i ‘guoba, Ulmus campestris’ (vith). Pekmezi (Pekmezi, Grammatik der albanesischen Sprache, 1908, 22) pateikia nazalizuotą Gheg formą vįδ (modernioji alb. rašyba perteiktų vîdh). Nosiniai garsai ir prieš tikruosius sibilantus, ir prieš atsiradusius iš dorsalinių išnyksta anksčiau nei kad nosiniai garsai, esantys prieš kitus priebalsius. Taigi kažin ar vįδ beesanti nazalizuota forma. Cimochovskis (Cimochowski, Le dialect de Dushmani, 1951, 48) /við/ užrašo be nazalizacijos, tačiau /miš/ < *memso-. Jeigu nosinis balsis beesąs čia pirminis, tada alb. vîdh atitiks sl. (r. vjaz) bei bl. (lie. vi̇̀nkšna) < *uinĝ-, priešingai nei germ. (s. ang. wice) bei ir. (kurdų vīz ‘guoba’ ir oset. wis-gäd ‘klevas’) < *uiĝ-o-.
Šaltinis:
Huld 1981, 305
Antraštė:
vi̇̀nkšna
Straipsnelis:
Lie. vi̇̀nkšna, la. vîksna (iš *u̯inž-snā-). Plg. sl. *vęzь (iš *u̯inža-), le. wiąz, s. r. vjazь, alb. vidh.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 219
Antraštė:
vi̇̀nkšna
Straipsnelis:
wimino E. 625 ‘Guoba, Ulme’ – neaiški forma. Becenbergeris BB XX III 310 (su klaustuku) pr. žodį taiso į winsino, Trautmanas Apr. Spr. 461 – wincsno : lie. vi̇̀nkšna ‘vîksna (botanika)’, le. wiąz ‘t. p.’, apie tai Būga KSn. 301 bei Walde Vrgl. Wrtb. I 314.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 337
Antraštė:
vi̇̀nkšna
Straipsnelis:
Trautmanas (Bl.-sl. Wb. 360) teisingai sl. *vęzъ ‘guoba’ (r. vjazь, s.-kr. vȇz) kildina iš bl.-sl. *u̯inža-. Trautmanas, kildindamas lie. vi̇̀nkšna = la. vîksna ‘guoba’ iš prolytės *u̯inž-snā- (su neįtikėtina antrinėje daryboje priesaga -snā-) yra neteisus. Pasiremdamas antroje šio darbo pastraipoje išdėstytomis išvadomis apie sinkopę ir epentezę (žr. tekstą), siūlau: lie. vi̇̀nkšna = vīn-k-šna < *vīnšna < *vīnžna (pastaroji įvykus sinkopei atsiranda iš *vīnž-inā). Lie.-la. žodis būtų sudaiktavardėjęs mot. giminės būdvardis, preisaga -in- vedinys iš bl.-sl. *u̯inža-.
Šaltinis:
Smoczyński 1987b, 361–362
Antraštė:
vìnkšna
Reikšmė:
Rüsterbaum, Ulme/ Ulmus campestris
Straipsnelis:
Pr. wimino, *wincsno ‘ylmo’, ‘Ulme’ < nom. sg. f. *viksnā
Šaltinis:
Blažek 2001b 48–49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas