Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šelbtis
Straipsnelis:
Germ. help-a- ‘pagelbėti, padėti, helfen’ (go. hilpan ‘pagelbėti, padėti’ s. isl. hialpa ‘(iš)gelbėti, išvaduoti’, s. ang. helpan ‘t. p.’, s. fryzų helpa ‘t. p.’, s. saks. helpan, s. v. a. helfan) patikimos etimologijos neturi. Čia svarstytini trys bl. leksemos variantai: 1) s. lie. šelbtis ‘mėginti išsiversti (kuo), auszukommen suchen, kuo nors manytis, ieškoti išeities, sich zu helfen suchen’; ši lytis fonetiškai geriausiai atitinka (*k̑elp-). Anot Frenkelio (LEW, p. 971), radosi iš sinonimo šibtis dėl gelbėti įtakos; 2) lie. šelpiù, šel̃pti ‘paremti, pagelbėti, skatinti, vystyti, ugdyti, fördern, helfen’ (*k̑elp-). Frenkelis (LEW, p. 971) sako, kad čia turime reikalo su bl. (*k̑elb- žodžio galo varintas; 3) lie. gélbiu, -ėti ‘padėti, remti, šelpti, traukti iš bėdos’, s. lie. šis veiksmažodis buvo atematinis. Nykstamąjį šaknies vokalizmo laipsnį regime lie. gi̇̀lbti ‘ilsėtis, taisytis’. Šios lyties reikšmė yra artimiausia germ. leksemų reikšmei. Frenkelis (LEW, p. 144) sieja lie. galė́ti ‘pajėgti, įstengti’. Germ. leksemų suponuojama prolyte laikytina esanti pamatuota: 1) k̑el-/k̑lei- ‘(pa)lenkti; linkti, turėti polinkį, neigen, atremti, prišlieti, lehnen’ (Pokorny 552 ir 601). (Plg. lo. cliens ‘baudžiauninkas, Höriger’; die Handlungsrichtung wäre jedoch genau entgegengesetzt); 2) kel- ‘(iš)gelbėti, išgabenti (į saugią vietą), (pa)slėpti, apgaubti, apsiausti’ (plg. hel-a), kur taipogi ryškėja reikšmė ‘apsaugoti, apdengti, apginti’ [plg. ‘šalmas; bokšto stogas; kotas (kūjo)’]. Abi prolytės yra nepatikimos.
Šaltinis:
Seebold 1970, 254–255

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas