Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
andarõkas
Reikšmė:
sijonas
Straipsnelis:
andarõkas, anderõkas, andarė̃kas, anderė̃kas ‘sijonas’, plg. le. andarak ‘t. p.’, br. андарак, андэрак ‘naminis juostuotas ar languotas sijonas’ (Fraenkel LEW, 10; LKA I 193). Žodis vartojamas ir kai kuriose kitose slavų kalbose, plg., r. андарак, андрак ‘vilnonis sijonas; apatinis sijonas’, ukr. андарак ‘sijonas’, bulg. андарак ‘t. p.’. Kilmė nėra visiškai aiški, bet veikiausiai į slavų kalbas pateko iš vokiečių kalbos, plg. vok. Underrock ‘apatinis sijonas’ < unter ‘po’ + Rock ‘sijonas’ (Фасмер ЕСРЯ I, 78; Этималагічны слоўнік беларускай мовы, I, Мінск, 1978, 112–113; Karłowicz J., A. Kryński, W. Niedźwiedźki, Słownik języka polskiego, I, Warszawa, 1900, 35). Šį pavadinimą yra pasiskolinę ir estai, plg. undruk, undrok, undrek ‘sijonas’ (Историко-этнографический атлас Прибалтики. Рига, Одежда, 1986, 12 žemėl.). Lietuvių raštuose žodis pradėtas fiksuoti tik XIX a. (JD 107). Tačiau į lietuvių kalbą jis turėjo patekti gerokai anksčiau, kadangi tai vienas labiausiai Lietuvoje paplitusių sijono pavadinimų šalia Žemaičiuose ir Užnemunėje vartoto sijõnas (LKŽ I² 134, 135; LKA I 115 žemėl., 193; LzŽ 21; DrskŽ 15; Dub 196). Dabar andarõką iš vartosenos išstumia bendrinės kalbos žodis sijõnas. Su andarõkas veikiausiai sietini ir vietovardžiai Andarõkinė, Andarõkinės tiltas (Būga RR III, 454). Lietuvių kalbos dirvoje atsirado ir šio pavadinimo vedinių, turinčių stilistinę konotaciją, plg. andarė̃kšlis, andarõkšlis ‘senas, prastas sijonas’. Šių žodžių pasitaiko ir Baltarusijos lietuvių šnektose (LKŽ I² 134).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 93
Antraštė:
andarõkas
Straipsnelis:
žr. indarokas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 93

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas