Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brãdas
Straipsnelis:
žr. bristi
Šaltinis:
Широков 1984, 16–17
Antraštė:
brãdas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. brãdas = r. брод).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342
Antraštė:
brãdas
Reikšmė:
brasta
Straipsnelis:
Pr. *brad- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Bradot, Bradotthe, Brododt ir kt. Siejama su lie. brãdas, la. brads ‘brasta’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 244
Antraštė:
brãdas
Straipsnelis:
Lie. brãdas, bradà atliepiniai sl. kalbose: s.sl. brodъ, broda ‘negili vieta ežere ar upėje, brasta, sekluma, vadum’, le. bród ‘brasta, sekluma, vadum’, slov. brọ̑d ‘brasta, sekluma, vadum’, r. брод ‘brasta, sekluma, vadum, perėjimas’. Slavų kalbų žodžiai – deverbatyvai iš bresti : brьsti ‘bristi, eiti prieš vandenį’.
Šaltinis:
SłPr I, 383
Antraštė:
brãdas
Reikšmė:
brasta
Straipsnelis:
[Straipsnyje nagrinėjami kai kurie slavų ir ide. kalbų medžių (gluosnio, ievos ir kt.) pavadinimai.] Vėlyvą praslavų dialektizmo *bredъ ‘gluosnis’ kilmę rodo tikslių ide. atitikmenų buvimas formai *brodъ, plg. lie. brãdas ‘brasta, брод’ [Буга К., Славяхо-балтийские этимологии, РФВ 1912, LXVII, 232]. *bredъ ‘gluosnis’ siejamas su v. *bredǫ, *bresti (‘gluosnis, augąs drėgnose vietose, lyg ir „brendąs, braidąs“) [29]. Praalb. *brada ‘eglė’ yra sl. *brodъ ir lie. brãdas atitikmuo; visi jie – iš ide. *bhrod(h)o. Albanų kalboje, kaip ir slavų ir baltų, išlikęs motyvuojantis v. bredh ‘bristi, šokinėti’ < alb. *breda < ide. *bhred(h)ō [Pokorny IEW I, 164]. Alb. bredh, pl. bredha < praalb. *bráda, *bradā́ priklauso kilnojamojo kirčio akcentiniam tipui B; sl. *brodъ ir lie. *brãdas rodo pradinio ide. *bhród(h)os baritonezę. Ir slavų gluosnio, ir albanų eglės pavadinimų motyvacija vienoda – ‘bristi; judėti aukštai keliant kojas’.
Šaltinis:
Орел 1985 (1988)b, 28–30
Antraštė:
brãdas
Straipsnelis:
žr. brada
Šaltinis:
Stundžia 1994, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas