Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gū̃rinti
Reikšmė:
eiti mažais žingsniukais susilenkus
Straipsnelis:
Slov. gúrati ‘šipinti, bukinti, iššukėti, kankinti’ neturi patikimos etimologijos. Vasmeris (Фасмер ЭСРЯ II 68) slov. žodį jungia su s.-kr. гу́рати, гу̑рâм ‘stumti’. Kažin ar galima slov. trm. gura ‘kuinas’, zgúran ‘iškankintas, apiplyšęs’ atskirti nuo gúrati. Nėra kliūčių šias formas gretinti su s.-kr. gȕra ‘kupra’, gȕrav ‘kuprotas’, gȕriti ‘susigūžti, susitraukti (nuo šalčio)“. Panašu, kad visi minėti vediniai remiasi pirmine šaknimi *gur-, besikaitaliojančia su *gyr-. [92] Verta dėmesio огур- žodžių grupė rytų slavų kalbose, plg. r. trm. огу́ряться ‘vengti darbo, spyriotis iš tinginio’, огурь ‘tinginystė, užsispyrimas’, огурный ‘užsispyręs, neklaužada“ ir kt. Dar Brückneris ir Vasmeris (Brückner SEJP 376; Vasmer REW 254) spėjo, kad kamienas gur- kaitaliojasi su gyrati, plg. č. ohýrati ‘suįžūlėti’. Žinomos ir bepriešdėlinės formos, pvz., č. hýrati ‘palaidai gyventi’ (Machek² 193). Matome, kad galima atsekti tam tikrą kamieno *gur- pasiskirstymą: rytų slavų ir kone visose čekų tarmėse fiksuojama ogur-, o pietų slavų kalbos atspindi paprastą formą. Minėtam sl. kamienui artimiausi atitikmenys žinomi baltų kalbose: la. gūrât(iês) ‘lėtai judėti, tinginiauti’, gaũris ‘tinginys’, guôrîtiês ‘šlaistytis, dvejoti, delsti’, lie. gū̃rinti ‘eiti mažais žingsniukais susilenkus’ (Machek² 193). Etimologiniai žodynai (Pokorny 398; Fraenkel LEW, III 177) šiam lizdui priskiria dar ir lie. gaũras, pl. gauraĩ, gur̃nas ‘kulkšnis, šlaunis’, gùras, gurẽlis ‘kamuoliukas, gūbrys’, la. gùrus ‘šlaunis, kulkšnis’. [93] Mūsų pasiūlytas etimologizavimas tėra tik vienas iš galimų atvejų. Reikia pasakyti, kad buvo bandyta aptartus vedinius sieti su *govorъ (Фасмер ЭСРЯ I 339).
Šaltinis:
Куркина 1970 (1972), 92–94
Antraštė:
gū̃rinti
Reikšmė:
mažais žingsneliais susilenkus eiti
Straipsnelis:
žr. gurnas
Šaltinis:
Žukaitė 1980, 72
Antraštė:
gùrinti
Reikšmė:
trupinti, mušti, daužyti
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
gùrinti
Reikšmė:
trupinti
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
gū̃rinti
Reikšmė:
eiti sulinkus, susigūžus
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
gùrinti
Straipsnelis:
žr. gurnis
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 10–11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas