Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gedauti
Reikšmė:
желать
Straipsnelis:
Frigų kalba savo archaiškumu prilygsta graikų ir sanskritui; daugiausia izoglosų pastebima tarp frigų ir graikų, frigų ir baltų-slavų, frigų ir amėnų. [170] Daiktavardžiai, kurių kamienas baigiasi -e // -o. Nom. sg. m. […]: gegreiman. (k’)egedou. tios. outan ‘… (и выше) написанную да назначит²² бог кару…’ [²² Šaknis *gʷhedh, pažodžiui ‘пожелает’, plg. av. jaⁱδyemi ‘meldžiu’, lie. gedáuti ‘желать’, gr. ποθέω ‘сильно нуждаюсь’.].
Šaltinis:
Дьяконов, Нерознак 1977, 170, 174
Antraštė:
gedáuti
Reikšmė:
norėti, trokšti, (primygtinai) reikalauti
Straipsnelis:
Pragerm. bed-ja- [← gᵘ̯hedh- ‘prašyti’] (germ. *bed-ja-, intr., tr. ‘prašyti’: go. bidjan, s. ang. biddan ‘prašyti, įsakyti’; refl. ‘melstis’, s. fryz. bidda ‘prašyti’, s. v. a. bitten, v. v. a, n. v. a. bitten) [91… 92] mėgintas keleriopai etimologizuoti [smulkiau žr. tekste – A. G.]. Man atrodo, patikimiausias dalykas yra germ. *bed-ja- sieti su ide. *gᵘ̯hedh- ‘prašyti, reikalauti’ [šią mintį siūlo A. Meillet (žr.: BSL 24 [1924], 23 f.), tačiau jis čia įžvelgia susiliejus šaknis *gᵘ̯hedh- ir *bheidh-]. Dar Bezzenbergeris (žr.: BB 16 [1890], 252), padaręs prielaidą, kad ide. gᵘ̯h- > germ. b-, svarstė tokią galimybę, tačiau jo pasiūlymas buvo be pagrindo atmestas. Jeigu pripažįstame ide. *gᵘ̯h- > germ. b-, tai siūloma etimologija atrodo esanti gana patikima. Plg. ide. *gᵘ̯hedh- ‘prašyti’, slypinčią: air. guidid ‘prašo’ (*gᵘ̯hodh-ejo-), lie. gedáuti ‘norėti, trokšti, (primygtinai) reikalauti’ [Fraenkelis (žr. Fraenkel LEW, 149) šio lie. veiksmažodžio pamatu laiko lie. gendù, gèsti ‘prapulti, pražūti, susižaloti’, refl. ‘pastebėti trūkstant ko turėto, vermissen’. Minėti lie. žodžiai formaliai yra artimi, tačiau gana sunku įrodyti tokį reikšmės pokytį), s. baž. sl. žęždǫ, žędati ‘būti ištroškusiam, jausti troškulį, dürsten, reikalauti, prašyti, ilgėtis, laukti, geisti’, gr. ποθέω ‘ilgiuosi, laukiu’ (*gᵘ̯hodh-ejo-), av. ǰaidyemi ‘prašau, klausiu, teiraujuosi’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 91–93
Antraštė:
gedáuti
Reikšmė:
ilgėtis, kankintis, norėti
Straipsnelis:
Pr. ged- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Gedauten, vėliau Gedauthe, Gydawt, Gedawin, Gedwo, Geduwo ir kt. Manoma, kad su šaknimi *ged- susijęs lie. gedáuti ‘ilgėtis’, ‘kankintis’, ‘norėti’, plg. gèsti (ged-), taip pat žodžius su o: gõdas, godùs, godingas, godáuti ir kt., prijungiant ir sl. *žed-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 182–184
Antraštė:
gedáuti
Reikšmė:
ieškoti, klausinėti
Straipsnelis:
žr. grėbti
Šaltinis:
Иванов 1981, 175
Antraštė:
gedáuti, gedáuja
Reikšmė:
verlangen, wollen, sich sehnen, sehnsüchtig suchen nach etw.
Straipsnelis:
žr. pasigesti
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 320
Antraštė:
gedáuti
Straipsnelis:
žr. godulys
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas