Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurdùs
Reikšmė:
lėtas, nepaslankus, tylus
Straipsnelis:
gurdùs ‘lėtas, nepaslankus, tylus’. Greta kitų kilme susijusių žodžių jį Fraenkelis (p. 178) gretina su gr. βραδύς. Man atrodo, kad tikslus atitikmuo yra siūlomas lo. gurdus ‘duslus, kvailas, bukas, nerangus’. Ar vėliau gr. βραδύς pritiktų prie lotynų ir lietuvių žodžių, yra abejonių, nors Walde-Hoffmann I 627 nurodyti sunkumai nėra neįveikiami.
Šaltinis:
Pisani 1957, 301
Antraštė:
gurdùs
Reikšmė:
palengva darantis, neskubantis
Straipsnelis:
[u-kamieniai būdvardžiai, dažniausiai deverbatyvai, yra, aiškus daiktas, protoide. laikus menantys dariniai, užfiksuoti dviejose kalbose:] gr. βραδύς ‘lėtas’, lie. gurdùs ‘palengva darantis, neskubantis’
Šaltinis:
Puhvel 1982, 181
Antraštė:
gurdùs
Reikšmė:
silpnas, bejėgis
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
gurdùs
Straipsnelis:
žr. gurlus
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 239–240
Antraštė:
gurdùs
Reikšmė:
saumselig, trödeln, langsam, einsilbig, wortkarg, wenig mitteilsam
Straipsnelis:
Sl. formoje *gъrdъ ‘proud, noble, pomp; arrogant, terrible’ (bulg. dial. grăd / gărd, grădyj, mak. grd, s.-kr. gr̀d [Vodice], gr̃d (Vuk), slov. gr̃d, slovk., č. hrdý, sorbų a. hordy, sorbų ž. gjardy, le. [XVI a. ir, pvz., Maz. dial.] gardy, šiandien hardy su h- dėl č. hrdý, br. hárdy, ukr. hórdyj, s. r. gъrdyi, grъdyi, gordyi, r. górdyj, dial. [Volog.] gordój, górdyj) sutapusios dvi ide. šaknys: *gʷr̥Hdʰ- […] ir *gʷr̥d-. Iš pastarosios kilę gr. (Il. etc.) βραδύς (> lo. bardus, jei ne skolinys iš etruskų); lo. gurdus (su refleksais romanų kalbose […]); valų brydd, lie. gurdùs ‘saumselig, trödeln, langsam, einsilbig, wortkarg, wenig mitteilsam’, la. gur̃ds (Fraenkel 1948–51, 76–77; paminėtinas ir Králiko bandymas [2000, 305–310] kildinti bl. formas iš ide. *gʷʰer- neatsižvelgiant į pavyzdžius su neaspiruotuoju labioveliariniu priebalsiu).
Šaltinis:
Blažek 2001a
Antraštė:
gurdùs
Reikšmė:
saumselig, langsam
Straipsnelis:
Įprastai prasl. *gъrdъ yra gretinamas su lo. gurdus ‘stumm; dumm, tölpelhaft’, gr. βραδύς ‘langsam, träge’, lie. gurdùs ‘saumselig, langsam’ ir la. gur̃ds ‘ermüdet, müde, matt’ < *gʷer- ‘shwer’. Tačiau Karulis (I: 327) la. gur̃ds gretina su la. gurt, kuris siejamas: a) ide. *gew- ‘biegen, krümmen, wölben’ (Pokorny I 393); b) ide. *gʷher- ‘heiß, warm’ (Pokorny I 493). Priėmus antrą kilmės hipotezę kyla klausimas, ar šis aiškinimas tinka prasl. *gъrdъ, nes latvių reikšmė ‘matt, schwach’ netinka pirminei ‘karingai’ slavų būdvardžio semantikai; todėl remiant antrą hipotezę reikia ieškoti kitokio sprendimo. Slavų medžiaga semantiniam modeliui ‘heiß sein, brennen’ > ‘Erregung’ > ‘Zorn, Wut’ yra turtinga (dar plg. sl. *gorěti ‘brennen’). ‘Zorn, Wut’ semantika taip pat priklauso *gъrdъ šeimai (plg. s. r. gъrditi sę ‘wüten’). Manant, kad semantinis komponentas ‘Zorn, Wut’ prasl. *gъrdъ suteikia ne tik galimybę išdėstyti ide. *gʷher ‘heiß, warm’ reikšmes, bet ir numanomą žodžio semantiką aprašyti: ‘vor kriegerischer Wut brennend’ (dar plg. sl. *gorěti ‘brennen’, r. tarm. zagara ‘kühner Mensch’). Taigi siejant prasl. *gъrdъ su ide. *gʷher ‘heiß, zurück’, iškrenta iki šiol priimtas ryšys su lo. gurdus ‘stumm; dumm, tölpelhaft’, gr. βραδύς ‘langsam, träge’, galbūt kilusių iš ide. *gʷer- ‘schwer’. Prasl. *gъrdъ ir baltų formos yra šiuo atveju semantiškai atskiros, todėl gali būti, kad prasl. *gъrdъ, pritariant Etimologiniam slavų kalbų žodynui (ĖSSJa VII: 207), yra leksinės (proto)slavų naujovės.
Šaltinis:
Králik 2000, 308–309
Antraštė:
gurdùs
Reikšmė:
feeble, weak
Straipsnelis:
žr. girti
Šaltinis:
Young 2006a, 371–374

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas