Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klóti
Straipsnelis:
žr. klodas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 121–122
Antraštė:
kloti
Straipsnelis:
žr. klojimas
Šaltinis:
Buck 1949, 510
Antraštė:
klóti
Straipsnelis:
Ide. *kleh- > *klā- ‘padėti, išdėlioti’ > lie. klóju, klóti ‘išdėlioti, uždengti’, la. klâju, klât ‘uždengti, užkloti’, s. sl. КЛАДѪ, КЛАСТИ ‘dėti’, č. klást, slov. klásti ‘dėti’, go. af-hlaþan ‘prikrauti, uždėti’, s. ang. hladan ‘prikrauti’ (Berneker SEW, 507–508; Фасмер ЭСРЯ II, 244; Feist 5; Pokorny 599).
Šaltinis:
Долгопольский 1970 (1972), 358
Antraštė:
klóti
Straipsnelis:
žr. kluonas
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 106
Antraštė:
klóti
Reikšmė:
tiesti, dėti, guldyti
Straipsnelis:
Germ. hlaþ-a- ‘pakrauti; užkrauti (kam), apsunkinti, beladen’ (go. tik būt. kart. laiko dalyvis af-hlaþans ‘pakrautas’, s. isl. hlaða ‘(pa)krauti, (su)tvarkyti, numesti, išmesti’, s. ang. hladan ‘pakrauti’, s. v. a. ladan ‘t. p.’, v. v. a., n. v. a. laden) [258]. Santykis þ / d pirmiausia aiškintinas kaip išlyginamoji gramatinė kaita. Šiaurės germanų leksemų pirmykštės fonemų sudėties atkurti nėra įmanoma (dėl duomenų stokos tas pats pasakytina ir apie fryzų kalbą), anglų ir saksų kalbose regime skardųjį priebalsį, go. ir plačiai vo. kalboje matome esant duslųjį spirantą. Nors etimologizuojant skirti ide. *glə-dh- (s. ang., ang.-s., s. fryzų) bei *glə-t- (go., s. v. a.), kurie randasi dėl fonetinių priežasčių, yra naudinga, tačiau kadangi germanų lyčių reikšmės visiškai sutampa, minėtas atskyrimas yra neįtikimas. Germ. hlaþ-a- ‘pakrauti, beladen’ patikimos etimologijos neturi. Kaip variantą galime lyginti (*d ar *dh prieš *t) s. bažn. sl. kladǫ, klasti ‘(pa)dėti, (pa)krauti’. Galbūt čia skirtina šaknimi laikytina lie. klóju, klóti ‘tiesti, dėti, guldyti’. Pamatinio balsių kaitos laipsnio šaknimi (Wurzelstufe) turbūt laikytina lie. keliù, kélti, kė́liau ‘aukštyn, į viršų imti, stumti; dėti į aukštesnę vietą’. Vis dėlto etimologiniai atliepiniai, kaip aptarta Pokorny 544, gana prastai atitinka germanų leksemas. Toliau svarstytina qel- ‘treiben auch tragen’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 258–259
Antraštė:
klóti
Straipsnelis:
žr. kluonas
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 106
Antraštė:
klóti
Reikšmė:
hinbreiten, überdecken
Straipsnelis:
S. v. a. hladan (< *hlaþe-) ir s. ang. hladan (< *hlaðe-) konsonantizmo nesutapimą lengviausia paaiškinti rekonstruojant paradigmą su Vernerio variantų kaita: germ. praes. *hlaðe- ~ praet. sg. *hlōþ-. […] Etimologijos požiūriu germ. veiksmažodis tradiciškai (WStV, LIV) siejamas su lie. kló-ti (1 sg. praes. kló-ju) ir la. klâ-t (1 sg. praes. klâ-ju) ‘hinbreiten, überdecken’. Jei šis gretinimas teisingas, dantinis sprogstamasis priebalsis iš pradžių neturėjęs priklausyti šakniai ir germ. *hlaðe- iš principo turėjęs priklausyti tam pačiam tipui kaip s. v. a., s. saksų flehtan ‘flechten’, lo. plectō šalia gr. πλέκω.
Šaltinis:
Hill 2005, 215
Antraštė:
klóti
Reikšmė:
kłaść
Straipsnelis:
žr. klostas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas