Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kul̃nas
Straipsnelis:
žr. kelis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223
Antraštė:
kul̃nas
Straipsnelis:
žr. klyvas
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 43
Antraštė:
kul̃nas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Baltų *kel-i̯a- : lie. kẽlis/-ỹs, dial. kẽlias ir la. celis reiškė ‘iškilęs, atsikišęs’. Plg. lie. keliù, kélti, kurį taip pat motyvuoja sl. *kel-/kol- vediniai: *čelo, le. czoło; *čelnъ, le. człon(ek); *čeljadь, le. czeladź ‘samdiniai’ ir galiausiai *kol-ěno, le. kolano (dėl priesagos plg. lie. kel-ė́na-s ‘girnelė’). Iš silpnojo laipsnio *kl̥- ≥ baltų *kil- arba *kul- turime: 1) lie. kiltìs, la. cil̂ts ‘giminė’ (plg. s. sl. kolěnp ‘φυλή’, po-kolenie); 2) kul̃nas/-nis, pr. kulnis ‘kojos kaulelis’, toliau lie. kùlšė, pr. culczi ‘t. p.’ (plg. bulg. kъlka ‘strėnos’, lo. calx, calcis ‘kulnas’).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas