Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
Lie. obuolỹs, óbuolas, la. âbuolis, âbuols, le. jabłko, slov. jábolko, r. я́блоко, s.-kr. jȁbuko ‘obuolys’, s. sl. ablъko. Ide. dial. *ablu- ‘obuolys’ (germ. *aplu- > ags. æppel, kel. ablu-). Pagrindas yra pusbalsio -l- kamienas (iš dalies išlaikytas baltų kalbose) ābl : ābel : ābol : ābōl. Plg. bl. žodžius ir lotynų Abella – vietos pavadinimas Kampanijoje, pirminė reikšmė ‘*obuolių vieta’. Vienas iš žodžių, tipiškų šiaurės-vakarų indoeuropiečiams. Šachmatovas be pagrindo slavų žodžius laikė skoliniais iš keltų kalbų.
Šaltinis:
SłPr I, 147
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
Lie. óbuolas, obuolỹs, la. âbuols, âbuolis atspindi protobaltų *ōbuol(i)a-. Hampas kildina šią lytį iš *ābul-, kuris yra metatezės rezultatas iš ankstesnio *āblu-, sutampančio su protoslavų forma. […] rekonstruoju […] : vaisius – baltų *ābōl(y)o-, slavų *āblu-, keltų *ablu-, germanų *ablu- / *ablyo-; medis: baltų *ābel-, slavų *ābol-ni-, keltų *abl̥-nā-, germanų *abol(n)-. Praide. turėjo atematinę šaknį (feminine) *abōl-, *abel-, *abl- ‘obuolys, obelis’. Rytų baltai beveik geriausiai liudija pirmykštę situaciją.
Šaltinis:
Adams 1985b, 79
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
žr. obuolas
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 232–233
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
Jotvingių ałm ‘obuolys’, plg. lie. obuolỹs, la. âbuõls, pr. woble. Žodis gal sietinas su lie. almė́ti ‘pamažu sunktis, varvėti, pūliuoti’, almuõ ‘pūliai’ ir kt.?
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 69
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
žr. dobilas
Šaltinis:
Koivulehto 2000, 106–107
Antraštė:
obuolys
Straipsnelis:
žr. obuolas
Šaltinis:
Duridanov 1973, 53
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
žr. obelė
Šaltinis:
Blažek 2001b 52–54
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Lie. obuolỹs < *ablo- < ide. *h₂eph₃lo- (plg. s. ang. aeppel).
Šaltinis:
Matasović 2005, 151
Antraštė:
obuolỹs
Straipsnelis:
žr. obalas
Šaltinis:
Oettinger 2004, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas