Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pìlkas
Reikšmė:
grau
Straipsnelis:
žr. grobas
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 23–25
Antraštė:
pìlkas
Straipsnelis:
žr. palšas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220
Antraštė:
pìlkas
Straipsnelis:
žr. palšas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 44
Antraštė:
pìlkas
Straipsnelis:
‘Grau (von Tuch)’. Pelkis E. 475 ‘apsiaustas, ‘Mantel’ -patikimos etimologijos nėra. Paulis KSB VII 186 bei Pirsonas AM VII 585 tai sieja su lie. pìlkas ir kt.; Būga KSn. 88 t. - su lie. pala ‘užtiesalas, (audeklo) gabalas’, r. полотно ‘lino audeklas’, пелена ‘drobulė’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb II 58 t. [ir kt. aiškinimai].
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 274
Antraštė:
pìlkas
Straipsnelis:
Vykęs siejimas alb. plak ‘senis‘ (veikiausiai iš *peləkos - lie. pìlkas ‘серый’ (dėl semantikos plg. tos pat kilmės s. i. palita- ‘pilkas, žilas’).
Šaltinis:
Орел 1985 (1988)a, 181
Antraštė:
pìlkas
Reikšmė:
grau
Straipsnelis:
Kitaip nei ankstesnėje literatūroje (pvz., Klingenschmitt 1982), teigiama, kad *CL̥HC- virto ankst. praalb. *CLaC- (> vėlyv. praalb. *CLaC-), pvz.: s. gegų /plak/ ‘alter Mann, alt (m.)’ < ide. *pl̥h₂ko- (plg. lie. pìlkas ‘grau’, žr. Demiraj 1997: 324) ir kt.
Šaltinis:
Schumacher 2007, 229
Antraštė:
pìlkas
Reikšmė:
grey
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *a kaita, ji būdinga ir ‘hare’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami du pragerm. *hesō, *haznaz ‘hare’ kamieno variantai: 1. *hesan-: nynorsk jase m. ‘t. p.’; 2. *hezan-: isl. héri (= hjeri) m. ‘t. p.’; 3. *hasan-: s. vok. a. haso m. ‘t. p.’, vid. vok. a. hase m. ‘t. p.’, vok. Hase, vid. vok. ž. hase m. ‘t. p.’, vid. olandų haas, s. fryzų hasa m. ‘t. p.’; 4. *hazan-, -ōn-: s. isl. heri m. ‘t. p.’, s. šv. hare, hære m. ‘t. p.’, šv., norv., da. hare ‘t. p.’, s. gutnų heri ‘t. p.’, farerų hara f. ‘t. p.’, s. ang. hara m. ‘t. p.’. n kamieno dariniai turėtų būti gana seni, kadangi šaknis *ḱh₁s- su priesaga n paliudyta germanų, baltų ir italų bei keltų kalbose. Tradiciškai, n kamieno formos išvedamos iš būdvardžio, reiškiančio ‘grey’, pvz.: s. vok. a. haso, s. isl. hǫss ‘grey’ < *ḱh₁s-uo- ir lo. cānus ‘grey’ (~ s. vok. a. hasan ‘polished’?) < *ḱh₁s-no- (plg. lie. pìlkas ‘grey’ → pìlkšis ‘hare, horse’, taip pat panašių reikšmių lie. šir̃vasšir̃vis). Vis dėlto lo. cānus ‘grey’ gali būti išvestas iš n kamieno. Panašiai, s. isl. hǫss, s. vok. a. haso ‘grey’ galėtų būti ‘hare’ reikšmės žodžio dariniai, nes spalvą reiškianti priesaga *-wa- germanų kalbose yra produktyvi.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 200–202
Antraštė:
pìlkas
Reikšmė:
gray
Straipsnelis:
žr. balti
Šaltinis:
Hamp 2006, 117
Antraštė:
pìlkas
Straipsnelis:
žr. palvas
Šaltinis:
Ambrazas 2010b, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas