Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plonas
Straipsnelis:
žr. lėkštas
Šaltinis:
Buck 1949, 894
Antraštė:
plónas
Straipsnelis:
[Trubačiovas, Ė (1965) 1967 14, nurodo tokį bl.-iran. kalbų sugretinimą:] lie. plónas ‘dünn’, ir ypač la. plâns ‘lygus, plokščias’, plañs ’moliu grįstos ar akmeninės grindys’, pr. plonis ‘grendymas, laitas, padas’, Trubačiovo manymu, turėtų būti glaudžiai susiję su tokiais ryt. iran. (pāmir.) žodžiais: sangl.-iškāš. frūn ‘grindys, lenta’, wahī rün ir kt., kuriuos jis kildina iš iran. frāna- (< *plāno-). Čia aiškiai yra ide. darinys *plā-no-, tačiau jis nesiriboja vien bl. ir iran. kalbomis, o yra ir lo. plānus ‘plokščias, lygus’ ir kt. Plg. Pokorny 806 ir Fraenkel 628 t. Nėra aišku, kur Trubačiovas randa glaudžias bl. ir ryt. iran. darinių sąsajas.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 211
Antraštė:
plónas
Straipsnelis:
[Trubačiovas, Ė (1965) 1967 14, nurodo tokį bl.-iran. kalbų sugretinimą:] lie. plónas ‘dünn’, ir ypač la. plâns ‘lygus, plokščias’, plañs ’moliu grįstos ar akmeninės grindys’, pr. plonis ‘grendymas, laitas, padas’, Trubačiovo manymu, turėtų būti glaudžiai susiję su tokiais ryt. iran. (pāmir.) žodžiais: sangl.-iškāš. frūn ‘grindys, lenta’, wahī rün ir kt., kuriuos jis kildina iš iran. frāna- (< *plāno-). Čia aiškiai yra ide. darinys *plā-no-, tačiau jis nesiriboja vien bl. ir iran. kalbomis, o yra ir lo. plānus ‘plokščias, lygus’ ir kt. Plg. Pokorny 806 ir Fraenkel 628 t. Nėra aišku, kur Trubačiovas randa glaudžias bl. ir ryt. iran. darinių sąsajas.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 211
Antraštė:
plónas
Straipsnelis:
žr. planas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 282
Antraštė:
plonas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, reišk. „plonas“, dažniausiai siejami su sąv. „išsitiesęs“, baltų kalbomis su sąv. „išsidriekęs“, kitose k. giminiški ž., reišk. „puikus“, gležnas, silpnas“ ir t. t. Lie. plonas, la. plāns taip pat ir „plokščias“, ir „silpnas“, gimin. lo. plānus „plokščias“, s. sl. ploskŭ „t. p.“, s. v. a. flah „t. p.“ ir kt., ž. reišk. „plokščias“.
Šaltinis:
Buck 1949, 890
Antraštė:
plonas
Straipsnelis:
[Tarp autoriaus pridedamų naujų leksinių paralelių, turinčių rodyti vėlesnius baltų ir iranėnų ryšius:] lie. plónas, ypatingai la. plâns „plokščias, lygus“, plãns „molinės arba akmeninės grindys“, pr. plonis „grendymas, kūlykla“ giminiški ryt. iranėnų (Pamyras) žodžiams: sanglič.-iškaš. frūn „lentynėlė, lenta“, vachan. rün, sarik. rūn < ir. *frāna- < *plāno- [G. Morgenstierne, Indo-Iranian languages, vol. II, 392; Fraenkel I 628–629].
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 14
Antraštė:
plonas
Straipsnelis:
[V. Urbutis apžvelgia M. Mayrhoferio mintis iš recenzuojamojo T. 100 „Zeitschruft für vergleichende Sprachforschung“] Mayrhoferis, pvz., aiškindamas, kad iš nykstamojo laipsnio ide. *pl̥h₁nó- (vedų pūrná- ir kt. nėra laukiamo lo. *̄nus „pilnas“ (o tiktai pilnojo laipsnio plēnus) vien vengiant homonimiškumo su jau buvusiu plānus „plokščias, lėkštas“, išnašoje (103, išn. 73 a.) priduria, kad ta pačia dingstimi tikriausiai ir lie. plónas, la. plâns išlyginti pagal pirmojo laipsnio lie. plóti, la. plãt, nes normalios raidos iš ide. *pl̥h₁nó- (lo. plānus) rezultatas būtų homonimiškas su lie. pi̇̀, la. pil̃ns iš *pl̥h₁nó-.
Šaltinis:
Urbutis 1989c, 190
Antraštė:
plónas
Straipsnelis:
Lie. trm. plā́nas (pasitaikantis tiktai į šiaurę nuo Joniškio, taip pat ir plónas ‘asla’), šalia plónas, yra neabejotinas leticizmas. S. lie. <planas> (Bretkūnas) veikiausiai irgi paskolintas.
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 15
Antraštė:
plónas
Straipsnelis:
Lie. plónas (→ plónė) ‘flat, thin’ negali būti tiesiogiai kilęs iš *pl̥h₂-nó-, bet turi atspindėti *pleh₂-no- (> *-na-).
Šaltinis:
Hamp 2003, 35
Antraštė:
plónas
Straipsnelis:
[Ginamas i-kamieno būdvardžių indoeuropietiškas senumas.] Het. palhi- ‘breit’ < *pl̥h₂-i- gretintinas su lo. plānus ‘flach, platt’, palam (?), palmus ‘Handfläche’, gr. πέλανος ‘Teig, Brei’, παλάμη ‘Handfläche’, lie. plónas ‘dünn’.
Šaltinis:
Balles 2009, 11
Antraštė:
plónas
Straipsnelis:
žr. gyvas
Šaltinis:
Isaac 2007, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas