Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smirdėti
Reikšmė:
‘stinken‘
Straipsnelis:
žr. bukas
Šaltinis:
Rudnicki 1956, 129
Antraštė:
smirdė́ti
Straipsnelis:
smorde E. 612 ‘ieva’: lie. smirdė́ti, r. смердеть ‘smirdėti’, la. smā̀rds², smar̂ds, smer̂de ir kt. apie tai Walde Vrgl. Wrtb. II 691 ir Špechtas KZ LXII 215.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 310
Antraštė:
smirdė́ti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. smirdė́ti = r. смердéть).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
smirdė́ti
Straipsnelis:
žr. smogti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 140
Antraštė:
smirdėti
Straipsnelis:
Lie. smirdąs (part. praes. smirdėti), la. smirdīgs (smirdēt); s. sl. smrŭděti ‘smirdėti’, su atitinkamais v. šiuolaikinėse slavų kalbose, kartu su adj. formomis s.-kr. smrdljiv, č. smrdutý, le. śmierdzący; s. s. sl. smradŭ ir t. t., su adj., s.-kr. smradan, č. smradlavý, le. smrodliwy, r. smradnyj, galbūt gimin. lo. merda ‘išmatos, mėšlas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1028
Antraštė:
smirdė́ti
Reikšmė:
stinken
Straipsnelis:
Išskirtiniai europinio-indoeuropietiškojo sluoksnio baltų(-slavų) lotynų kalbų leksiniai sutapimai (abejotinas ar klaidingas paraleles palieku nuošalyje): lo. merda ‘mėšlas’ : lie. smirdė́ti ‘stinken’, s. sl. smrŭd ěti ‘t. p.’ [ir kt.].
Šaltinis:
Pisani 1968, 14
Antraštė:
smirdė́ti
Straipsnelis:
žr. smardus
Šaltinis:
Vanags 1994, 41–42
Antraštė:
smirdė́ti
Reikšmė:
stinken
Straipsnelis:
Pr. smirde ‘vulboͤm’/ ‘Faulbaum’ < nom. sg. f. *smardē (Mažiulis 4, 134). Lie. smárdas ‘Geruch, Gestank’, smardùs ‘stinkend, übelriechtend’, la. smârds ‘Geruch, Duft’ – visos formos paliudytos lie. smirdė́ti ‘stinken’, la. smir̃dêt ‘stinken, riechen’, aptinkamas lie. medžių pavadinimuose: smirdėlė̃ ‘Attich, Zwelgholunder/Sambucus ebulus’, smirduõlė ‘Johannisbeere’ (Fraenkel 1962–65, 840, 847–848); pan. sl.: s. bažn. sl. smrъděti, s. r. smьrděti ‘stinken’, greta s. sl. smrad, le. smród, r. smórod ‘übler Geruch, Gestank’, r. smorodina ‘Johannisbeere,
Šaltinis:
Blažek 2001b 46–47
Antraštė:
smirdė́ti
Straipsnelis:
[Recenzuojama E. Jakulio knyga Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004. Jakulis mano, kad šio tipo veiksmažodžiai yra rytų baltų inovacija. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kur ryt. bl. tekė́ti tipo veiksmažodžiai turi aiškius atitikmenis slavų Leskieno IV B veiksmažodžių klasėje (inf. ‑ěti). Pvz.:] lie. smirdė́ti, smìrda = smrьděti, smrьdi- ‘stink’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005a, 121
Antraštė:
smirdė́ti
Straipsnelis:
[E. Jakulis (Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004) mano, kad šis tipas yra rytų baltų inovacija. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kurie rodo, kad bl. tekė́ti tipo veiksmažodžiai yra baltų-slavų senumo. Pvz.:] sl. *smьrděti ‘stink’ ~ lie. smirdė́ti.
Šaltinis:
Kortlandt 2005, 168
Antraštė:
smirdė́ti
Reikšmė:
skleisti blogą kvapą, dvokti
Straipsnelis:
Aptariamasis veiksmažodis netiesiogiai susijęs su pr. smorde ‘ieva’ [smārdē]. La. smir̂dêt, smir̂du / smir̂žu, -ẽju ‘smirdėti’. Pr. smorde rodo prūsų kalboje egzistavus šaknį *smārd- < bl. *smā̆rd- (> la. ryt. smòrds ‘kvapas’, la. dial. smar̂ds ‘kvapas, aromatas’, la. smarda ‘kvapas, apetitas, noras’, plg. dar la. smar̂ža (smar̂ša) ‘kvapas, aromatas’). Santykį smorde ‘ieva’: smirdė́ti paliudija ru. сморóдина, сморóда ‘serbentai’ : смóрод ‘smarvė’. Taip pat ir pr. smorde ‘ieva’ = ‘skleidžianti aštrų kvapą’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 115
Antraštė:
smirdė́ti
Reikšmė:
skleisti blogą kvapą, dvokti
Straipsnelis:
Šaknies *smerd- / *smŏrd- / *smr̥d- ‘smirdėti’ veiksmažodžių (nešakninių) yra tik baltų ir slavų kalbose. Plėtiklis *-d- greičiausiai pridėtas indoeuropiečių prokalbėje. IEW 970 šaknis *smerd- siejama su ide. *(s)merd- (→ s. v. a. schmerzen, lo. mordēre ‘kąsti, graužti’) < ide. *merd- ‘trinti’ < ide. *mer- ‘trinti’ → ‘aitrus kvapas’. Šio veiksmažodžio išplėstos šaknies vedinių yra kitose indoeuropiečių kalbose: смердеть, смержу, -рдишь, s. sl. smrъždǫ, smrъděti ‘dvokti, smirdėti’, lie. smìrsti, -sta, -do, la. smer̂dêt, -ẽju ‘prikvėpinti’, lie. smardìnti, -ìna, -ìno ‘daryti smirdantį’, lie. smirdà ‘smarvė’, prasl. *smordъ ‘t. p.’, pr. smorde ‘ieva’, go. smârt ‘purvinas’, go. smarna ‘mėšlas, išmatos’, gr. σμορδου̑ν: συνουσιάζειν ‘lytiškai santykiauti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 154; 242
Antraštė:
smirdė́ti
Straipsnelis:
Bendrų slavų ir baltų žodžių, turinčių bendraties priesagą -ěti yra nedaug, pvz., s. sl. smrьděti, smьrdi ‘smirdėti’ : lie. smirdė́ti, smìrdi/smìrda/smìrdžia/smìrsti.
Šaltinis:
Jakulis 2006, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas