Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stùndas
Straipsnelis:
Dažni [germanizmų] variantai su priebalsiais s ir š, ypač prieš p, t, pvz.: […] stùndas ‘valanda’ (R. Prūsijos lie. raštuose nuo 17 a., JV 518, Kdl), stùnda (nuo 18 a., Šlu, Vlkv) ir štùndas (JV 16), štùnda (Prk), plg. v. v. ž. stunde ‘t. p.’ (Sehwers Sprachlich-kult. Unt. 126), Pr. v. stund ‘t. p.’, n. v. a. Stunde ‘t. p.’ […]. [157] Lie. skoliniai su garsais s ir š yra kilę iš skirtingų vok. tarmių. Skoliniai su s prieš priebalsius daugiausia atėjo [158] iš v. ž. tarmių ir yra senesni, o su š – iš v. a. tarmių arba iš suaukštaitintų ž. žodžių ir yra vėlesni.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156–158
Antraštė:
štùndas
Straipsnelis:
žr. stundas
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas