Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viekas
Reikšmė:
jėga
Straipsnelis:
žr. galėti
Šaltinis:
Dillon 1970, 567
Antraštė:
viẽkas
Reikšmė:
gyvybės jėga
Straipsnelis:
žr. jaunas
Šaltinis:
Weiss 1994 (1995), 133, išn. 6
Antraštė:
viẽkas
Reikšmė:
jėga
Straipsnelis:
žr. kiltis
Šaltinis:
Havlová 1966, 80–86
Antraštė:
viẽkas
Straipsnelis:
žr. vieka
Šaltinis:
Гавлова 1967 (1969), 38
Antraštė:
viẽkas
Reikšmė:
jėga
Straipsnelis:
Aš norėčiau paminėti kitą slavų *vęt-jьš etimologiją, pasiūlytą A. Vaillant [Grammaire comparée des langues slaves, 1950, I, 83]. Būtent, Vaillant deda *vink-to (greičiau *u̯ink-to), veiksmažodinį būdvardį iš šaknies *u̯eik-, paliudytos lie. viẽkas ‘jėga’ = sl. věkъ ‘amžius’, lie. į-vỹkti ‘devenir plus fort’ ir su nosiniu infixu, tariamai išlaikytu sl. būdvardyje, šalia lo. vincō ‘je vaincs’. Ši etimologija teoriškai galima, bet bet kokių nosinio infixo pėdsakų bl.-sl. ir germ. kalbose trūkumas (go. weehan!) […] skatina mus geriau atstatyti *vętъ kaip kylantį iš ide. *u̯n̥H-tó- ar *u̯énH-to-, t. y. suformuota ankstyvųjų bl.-sl. formą su ilgaisiais diftongais *u̯ī́nto- ar *u̯ḗnto-.
Šaltinis:
Gołąb 1975, 326
Antraštė:
viẽkas
Straipsnelis:
[Verti dėmesio kai kurie paskutinieji E. Fraenkelio straipsniai:] Autorius siūlo lie. viẽkas ‘gyvybės jėga’, sl. věkъ laikyti semantine paralele su E. Benvenisto nustatytu ryšiu tarp sąvokų ‘jaunas’ ir ‘amžinas’, plg. lie. véikus, vikrùs, la. veĩkls (žr.: E. Fraenkel, Etymologische Miszellen, Rakstu krājums veltijums J. Endzelīnam, Rīgā, 1959, 101–107).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 251
Antraštė:
viẽkas
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas priebalsis gali būti išplėstas):] 7. Šaknis *u̯s- I ‘geras, skanus, šviežias, linksmas, stiprus, visas, sveikas’ [143]: variantas *u̯- (v-) – lie. viẽkas ‘jėga, gyvenimas’, vikrùs ‘žvalus, gyvas’, vaĩkas, prasl. věkь ‘amžius, sveikata’ (plg. r. увечье).
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 143–144
Antraštė:
viekas
Reikšmė:
amžius
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: viekas ‘amžius’ iš вrьkъ ar le. wiek.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340
Antraštė:
viẽkas
Straipsnelis:
žr. magėti
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas