Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blizgėti
Reikšmė:
švytėti atmušama šviesa
Straipsnelis:
žr. blykšti
Šaltinis:
Seebold 1970, 118–119
Antraštė:
blizgė́ti
Straipsnelis:
žr. bliskėti
Šaltinis:
SłPr I, 275–276
Antraštė:
blizgėti
Straipsnelis:
žr. blykšti
Šaltinis:
Seebold 1970, 118–119
Antraštė:
blizgė́ti
Straipsnelis:
žr. blyzguoti
Šaltinis:
Endzelīns DI III, 397
Antraštė:
blizgė́ti
Reikšmė:
švytėti atmušama šviesa, tviskėti; šviesti; puikiai atrodyti
Straipsnelis:
Slavų kalbose yra priesaginių panašios šaknies veiksmažodžių, kuriuose J. Pokorny įžvelgia determinantą *-sk̑-. Tokį determinantą H. Rix mato ir lie. blyškė́ti, blýški ‘spindėti, blizgėti’ (ir pateikia jį kaip seną veiksmažodį, nors tai aiškus vedinys). Išplėstos šaknies *bʰlē̆i̯g̑-, *bhlīg̑- ‘blizgėti, spindėti’ refleksų esama tik germanų kalbose. Germanų ir slavų kalbose yra kitu gomuriniu plėtikliu išplėstos šaknies *bhlē̆iq- ‘t. p.’ refleksų. Lietuvių blizgė́ti, blìzga determinantas -zg- galėjo atsirasti iš *-sk- dėl asimiliacijos su skardžiąja šaknies iniciale, o toks garsų ir jų samplaikų kaitaliojimasis rodo, kad blizgė́ti (bliskė́ti, pliskė́ti ir pan.) galėtų būti nauji imitatyviniai variantai.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 155; 245
Antraštė:
blizgė́ti
Reikšmė:
to shine
Straipsnelis:
Knygoje aptariamos pragermanų n kamieno leksemos, iš kitų kamienų žodžių išsiskiriančios vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Kalbėdamas apie prenazalizacijos idėjos neįtikinamumą šaknyje *dump- (plg. s. fryzų dumpen ‘to dive’), Kroonenas teigia, kad šiuo atveju nosinis greičiausiai tęsia protoide. nosinį infiksą, kuris yra paliudytas daugelyjė veiksmažodžių šaknų, pvz.: olandų blinken ‘to shine’ < *blinkan- vs. blijken ‘to appear’ < *blīkan- (< *bʰleig-, plg. lie. blizgė́ti ‘to shine’ < *bʰlig-sk-) ir s. ang. climban ‘to climb’ < *klimban- vs. s. isl. klífa ‘to climb’ < *klīban-, go. ga-geigan ‘to gain’ < *gʰei-gʰh₂- (su pilna reduplikacija, plg. Uhlenbeck 1905, 283) vs. s. vok. a. gingēn ‘to desire’, go. us-keinan ‘to germinate’ < *ǵei-n-H- vs. us-kijanata ‘germinated’ ir dar greičiausiai s. isl. svimma ‘to swim’ < *sue-n-m-(i)e- vs. symja ‘t. p.’ < *suem-ie-. Be to, egzistuoja ir praesensų su nosiniu sufiksu, tokių kaip go. fraihnan (praet. frah). s. ang. wæcnan (praet. wōc) ‘to wake’ < *waknan-.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 128–129
Antraštė:
blizgėti
Reikšmė:
twinkle
Straipsnelis:
Priesaga -šk- turi skardųjį alomorfą -zg-. Lie. blizgù ‘twinkle’ (LEW vs. blaikštýtis) reiškia trūkčiojančią šviesą, turi iteratyvumo užuominų. Blizgù (IEW, LIV) yra išvestas iš šaknies, kuri gali būti rekonstruota iš *bʰlei̯g- ‘shine’, plg. s. ang. blīcan ‘shine’. *blig- + -sk̂é- → *bʰliĝé- > lie. blizgù.
Šaltinis:
Milizia 2012, 365–368, 371
Antraštė:
blizgė́ti
Reikšmė:
luire
Straipsnelis:
Vaillantas (1966: 397) blizgė́ti ‘luire’ kildina iš bli(g)-ske-, šalia kurio būta varianto*bli(g)-zge-, atsiradusio dėl progresyvinės asimiliacijos. žr. blizgu
Šaltinis:
Milizia 2012, 366

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas