Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dargùs
Straipsnelis:
žr. dergėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 331
Antraštė:
dargùs
Straipsnelis:
žr. derkti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 71
Antraštė:
dárgus, dargùs
Reikšmė:
darganotas, lietingas
Straipsnelis:
žr. darga
Šaltinis:
SłPr IV, 121
Antraštė:
dárgus, dargùs
Reikšmė:
pabjuręs, lietingas
Straipsnelis:
žr. dargti
Šaltinis:
Каралюнас 1973 (1975), 156–158
Antraštė:
dargùs
Straipsnelis:
žr. dargti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 363–365
Antraštė:
dargùs, dárgus
Reikšmė:
darganotas, bjaurus
Straipsnelis:
žr. dirgti
Šaltinis:
Karaliūnas 1971a, 18
Antraštė:
dargùs, dárgus
Reikšmė:
darganotas, bjaurus, piktas
Straipsnelis:
Lie. dargùs, dárgus ‘darganotas, bjautus, piktas’, la. *dargs : lie. dergùs. Variantas su a laipsniu turi dárgo (dárgo, dárgyti) ‘šmeižti, darglioti’ yra su kiek skirtinga semantika; dėl vokalizmo plg. dargà ‘lietingas oras; dargana…’. Varianto dergùs e laipsnį pamatuoja dérgia (dérgė, dérgti) ‘snigti su lietumi…’, la. derdzas (derdzās, dergtiês) ‘zuwider sein’. Pirminiu reikėtų laikyti bl. dargus.
Šaltinis:
Vanags 1994, 39
Antraštė:
dargùs
Straipsnelis:
La. dārgs ‘ļoti vērtīgs, tāds, par ko daudz jāmaksā; tāds, kam ir ļoti liela nozīme (cilvēka, sabiedrības dzīvē), tāds, ko ļoti augstu vērtē’; tāds, ar ko ir saistītas dziļas jūtas’ ir lie. dargus ‘darganotas; bjaurus, nemalonus, negražus, šlykštus; piktas, irzlus’ genetiniai ryšiai nėra iki galo aiškūs. Lie. dargus yra veldinys, įvykęs jo reikšmės pakitimas yra iš abstraktesnės reikšmės į konkretesnę, ir tai siejama su leksemomis lie. drėgti ‘kļūt drēgnākam, mitrākam, valgākam’, drėgnas ‘drēgns, mitrs, valgs’, dergti ‘pieķēzīt, piecūkot, pieķēpāt’, la. drēgns, s. ru. padoroga ‘negaiss’. La. dārgs Endzelynas laiko slavišku skoliniu, plg. ru. дорогь, sr. drag ‘teuer’ (ME I, 448), taip pat mano ir A. Preobraženskis (ЭСРЯ 1595), Fasmeris jo skoliniu nelaiko: pasak jo, la. dārgs ir ru. дорогой yra seni giminiški ide. kilmės žodžiai (ЭСРЯ 1973, I, 171; ЭСРЯ 1986). Pasak Karulio, la. dārgs yra genetiškai susijęs su lie. dargus, o pirmojo reikšmių genezė būtų tokia: ‘tāds, kas plēš, kas rada nepatiku’ (plg. lie. dargùs ‘pretīgs, nemīļš’, la. derdzīgs) > ‘nepatīkami liels (par cenu, atlīdzību)’ > ‘tāds, kam ir liela cena, vērtība; vērtīgs’ (LEV I, 201). Tačiau šis aiškinimas mažai tikėtinas, nes jis netinka lie. dargus paaiškinti. Karaliūnas la. dārgs taip pat nelaiko skoliniu, o semema ‘dārgs’, pasak jo, atsiradusi taip: ‘kļūt mitram, briest’ > ‘viegli uztūcis, tukls; liels, resns, taukains’ > ‘dārgs’, plg. lie. brankus ‘viegli piebriedis’, brangus ‘dārgs’, brinkus ‘viegli piebriedis’, brinkti ‘briest, piebriest’, bringas ‘celms, bluķis, lieste’, bringti ‘kļūt dārgākam’, todėl pirminė la. brangs reikšmė buvusi ‘resns, korpulents, taukains’ < ‘kļūt mitram, piebriest’. La. dārgs jis sieja su lie. dargus ‘lietains, apmācies, slikts (par laiku)’, darga ‘slikts laiks, slapjdraņķis’, dargti ‘apmākties, sabojāties (par laiku)’, la. dergties ‘būt pretīgam’ (К этимологии лтш. dārgs, Этимология 1975, 1073). Tačiau įtikinamiausia yra Mažiulio nuomonė, kad la. dārgs pagrindas yra bl. ir sl. *darga ‘izturīgs, stiprs’. Bl.-sl. *darga- yra sufikso -g- vedinys iš bl.-sl. *der- ‘išlaikyti, tvirtai laikyti’ < ide. *dher- (H) ‘t. p.’, kuris į ‘brangus’ išvirto ne pr. ir lie., o tik sl. ir la. kalbose (Mažiulis PKEŽ I, 180). Taigi la. dārgs ir lie. dargus reikšmės greičiausia vystėsi nepriklausomai kiekvienoje kalboje.
Šaltinis:
Buhārina 2000, 160–163
Antraštė:
dargùs
Reikšmė:
(о погоде) ненастный, со снегом и дождемʼ
Straipsnelis:
žr. dranga
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 211—214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas