Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drebė́ti
Straipsnelis:
žr. dribti
Šaltinis:
SłPr IV, 221
Antraštė:
drebė́ti
Straipsnelis:
Lie. drebė́ti, la. drebêt ‘t. p.’ panašu, kad yra giminiški sl. *drebiti šiaur.-ryt. sl. ‘vysti, pūti’ (> ‘tręšti’). Dėl pavidalo galima nurodyti išlaikytas rytų šiaurės sl. dial. дрéбиться ‘vysti, pūti’; дреб ‘pelkėta vieta, apaugusi mišku’.
Šaltinis:
SłPr IV, 216
Antraštė:
drebė́ti
Straipsnelis:
Pr. dirbinsnan (acc.; galbūt taisytina į *dribinsnan) 59₃₂ ‘drebėjimą’ : la. dribinât, lie. drebė́ti ir kt.; žr. ME drebêt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 199
Antraštė:
drebė́ti
Reikšmė:
beben, zittern
Straipsnelis:
[Tenues ir mediae kaita pasitarnauja skirtingam veiksmo intensyvumui reikšti:] s. bažn. sl. trepetъ ‘drebėjimas, baimė, [vok.] Beben, Zittern, Furcht’, lo. trepidus ‘neramus, baikštus, [vok.] unruhig, ängstlich’ : lie. drebė́ti, drẽba ‘drebėti, [vok.] beben, zittern’.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 18
Antraštė:
drebė́ti
Straipsnelis:
žr. drabus
Šaltinis:
Vanags 1994, 36
Antraštė:
drebė́ti
Reikšmė:
virpėti, bijoti; šykštėti; nerimti dėl didelio noro
Straipsnelis:
La. drebêt, -u, -ẽju ‘drebėti, virpėti’ (plg. pr. dirbisnan ‘drebulys’). S. ru. дробéть ‘baimintis, nedrįsti, drovėtis’ < * ‘drebėti’ etimologiškai sietinas su lie. drebė́ti, drẽba, -ė́jo ‘virpėti; bijoti; šykštėti; nerimti dėl didelio noro’. S. rusų kalbos veiksmažodį su rytų baltų veiksmažodžiais tiesiogiai sieti trukdo prezenso struktūra ir šaknies vokalizmas. Galima rekonstruoti bl.-sl. *dreb- / *drob- / *drib- ‘drebėti, virpėti; drėbti’ [> lie. drė̃bti, drẽbia, drė̃bė, plg. s. sl. drobiti, drobljǫ, drobiši ‘разламывать, trupinti, laužyti’, go. (ga)draban ‘skobti, skaptuoti’] < ide. (dial.) *dhrebh- ‘krėsti (kristi), drėbti (dribti)’ < *dher- (: *dhr̥-).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 89; 120
Antraštė:
drebėti
Reikšmė:
virpėti, tirtėti
Straipsnelis:
žr. drebus
Šaltinis:
Laučiūtė 2006, 457
Antraštė:
drebė́ti
Reikšmė:
дрожать, бояться
Straipsnelis:
žr. drumbnas
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 208—211
Antraštė:
drebė́ti
Reikšmė:
дрожать, трястись, вздрагивать
Straipsnelis:
žr. dranga
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 211—214
Antraštė:
drebė́ti
Reikšmė:
дрожать, трястить, вздрагивать
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Č. drobiti ‘трясти, знобить’, valašk. zdrobiti yra derb- faktityvai ir atitinka lie. drebė́ti ‘дрожать, трястить, вздрагивать’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas