Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
žr. girti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 247–249
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
žr. gerdas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 219–220
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
Gr. βιβρώσκω, perf. βέβρωκα, aor. ἔβρων ‘ryti’, bet gali reikšti ir ‘valgyti’, βορά ‘maistas’. Senoji šaknis *gʷer- ‘ryti’. Balsį e turi arm. aor. e-ker- ‘jis valgė’, lie. geriù, gérti. Nulinį laipsnį turi skr. giráti. Lo. uorō, kaip ir skr. perf. jagāra, turi balsį o. Šis o, kaip ir laukiama, yra gr. -βορος, βορά ‘maistas’. Kamienas βρω- galbūt atspindi lie. gìrtas bei skr. gīrṇá- ‘rijęs’ (Schwyzer, Gr. Gr. 1, 360 t.), plg. βρωτός. Jis remiasi *gʷrə- > gʷr̥̄- su ilgu sonantu. Šis kamienas davė visą veiksmažodžio asmenavimą. Pagaliau βάραθρον priklauso tai pačiai šeimai, žr. šį žodį ir galbūt δερή, bet graikų kalbos požiūriu šie žodžiai yra savarankiški.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 175
Antraštė:
gérti
Reikšmė:
trinken
Straipsnelis:
Tiesioginį pirmykštės trinarės sistemos refleksą baltų-slavų kalbose demonstruoja šaknų su pradiniu labioveliariniu ir šaknies pabaigos ‘Liquida’ ar nazaliniu nykstamojo balsių kaitos laipsnio realizacija. Jų u- vokalizmas suprantamas tik kaip ide. labioveliarinio labialinio elemento refleksas, plg. lie. gérti ‘trinken’, s. bažn. sl. po-žrěti ‘ėsti, praryti’ – ir lie. gurklỹs, gùrklis ‘Kropf der Vögel’, s. r. gъrlo, r. gorlo ‘gerklė’ (*gᵘ̯er-, lo. vorāre, gr. βορά ‘Frass’ (‘pašaras’ ir t. t.).
Šaltinis:
Tischler 1990, 81
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Gerti. Rytų baltų kalbose matome inovaciją: senasis *pō- buvo pakeistas *gᵘ̯er- ‘ėsti, ryti’, kuris čia įgavo reikšmę ‘gerti’. Lie. gérti, geriù, gė́riau, la. dzer̂t. Giminiški: sl. *žerti, s. sl. po-žrěti, po-žьrǫ, lo. vorō ‘ryju’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 235
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
Germ. kwerr- *a- ‘suryti, suėsti, verschlingen’ (s. ang. tik būt. k. l. dalyv. ā-cworren ‘girtas, apsirijęs’, kwer-dra-z: s. v. a. querder ‘jaukas, masalas, Köder’) turbūt yra pamatuotas bendraide. veiksmažodžiu gᵘ̯erə- (su **ə₁) ‘suryti, suėsti’. Dėl geminatos atsiradimo plg. Seebold KZ 80, 1966, 273–283): lo. vorāre ‘verschlingen’, lie. geriù, gérti, gėriau ‘ryti skystį, malšinti troškulį’, s. bažn. sl. požьrǫ, požrěti ‘praryti’, gr. perf. βέβρωκα ‘valgiau, prarijau’, s. i. giráti ‘praryja’ (taip pat gírati, gilati, gr̥ṇā́ti, plg. Mayrhofer, KWEAI, 335).
Šaltinis:
Seebold 1970, 318
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
Didžiausia dalis žodžių, žyminčių sąvoką ‘gerti’, yra paveldėta iš ide. prokalbės (< ide. *pōli) – ‘gerti’). Į šią grupę neįeina germanų kalbų žodžiai ir žodžiai, kilę iš sąvokos ‘ryti’, ‘springti’ (panašiai kaip ir žodžiai, žymintys sąvoką ‘valgyti’). Lie. gerti, la. dzert giminiški s. sl. žrěti, skr. gr̥-, lo. vorare < ide. *gʷer-.
Šaltinis:
Buck 1949, 331
Antraštė:
gérti, gẽria
Reikšmė:
trinken
Straipsnelis:
žr. grūsti
Šaltinis:
Solta 1960, 167
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
žr. gurklys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 348–350
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
žr. gurklys
Šaltinis:
Мартынов 1983, 65–66
Antraštė:
gerti
Straipsnelis:
žr. gurklys
Šaltinis:
Мартынов 1978, 20
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
Jotvingių terd ‘gerti’, plg. lie. gérti, la. dzer̂t, bet pr. poūt, pūton. Dėl žodžio pradžios t-, plg. jotv. tarmi ‘karšta’ (: pr. gorme).
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80
Antraštė:
gér-ti
Reikšmė:
trinken
Straipsnelis:
Kai kurių vandenvardžių pagrindas yra lie. gér-ti ‘trinken’. Su palataliniu priebalsiu čia priklauso lie. veiksmažodis žervénti ‘strömen’ (B. Savukynas), plg. s. r. subst. žerelo ‘Flußmündung’, ukr. žorlo ‘Flußbett’, s. č. žriedlo ‘Quelle’ ir t. t. (LEW 148).
Šaltinis:
Schall 1966, 18
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
žr. sūsu
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
Lie. gérti atitikmenys kitose ide. kalbose: s. i. giráti, gr̥ṇā́ti ‘gurkšniai’, ajagára-, av. ǰarōiš, aspōgar-, nərəgar-, arm. eker, ker, kur ‘maistas; masalas, jaukas’, gr. βιβρώσκειν ‘suvalgyti’, βρῶμα, βρῶσις ‘maistas, mėsa’, la. vorāre ‘godžiai valgyti, ryti’, carnivorus ‘mėsėdis’.
Šaltinis:
Schmalstieg 2008, 316
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
žr. balsas
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 115
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
žr. ta
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 116
Antraštė:
gerti
Straipsnelis:
žr. garas
Šaltinis:
Кретов 1989, 139
Antraštė:
gérti
Straipsnelis:
Svarbus baltų ir slavų kalbų ilgųjų skiemenų šaltinis yra balsio kontrakcija su po jo einančiu priebalsiniu laringalu ir kompensacinis balsio, po kurio ėjęs sonantas ir išnykęs balsinis (ar, po *, priebalsinis) skiemens pabaigos laringalas, pvz., ide. *gʷerə₃tḗi̯ > bl.-sl. inf. *gēˀrˈtēi̯ > lie. gérti, la. dzer̂t […].
Šaltinis:
Olander 2009, 151

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas