Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kerdžia
Reikšmė:
gandą nešioja (rumorem spargit)
Straipsnelis:
Pr. kirdīt 69₁₂ ₃ ‘girdėti’ [ir kt. ...]. Būga, Aistiški studijai I, 1908, 151, šį pr. veiksmažodį sieja su lie. kerdžia, prie jo dar reikėtų pridėti Juškos kar̃das ‘aidas’ bei kardìnties ‘pranešti apie save’ (apie tai dar Fraenkel, Baltoslavica, KZ 1921, I priedas, 139). Zupitza (Zupitza, Die germanischen Gutturale, 1896, 114) kaip giminiškus yra minėjęs skr. kīrtiḥ ‘žinia, šlovė, garsas’, s. isl. herma ‘pranešti, duoti žinią’ ir kt. Johansonas, IF XIV, 317 – taip pat lie. pakirdinti ‘pažadinti’ ir kt., žr. dar Walde Pokorny I, 353. Dėl reikšmės plg. r. слышать ‘girdėti’ : la. slavēt, sludināt bei gr. πυνθάνομαι ‘girdėti’ : budinti ‘wechen’ ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 239

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas