Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
miltai
Straipsnelis:
Ide. kalbose miltų pavadinimas dažniausiai yar kilęs iš veiksmažodžio, reiškiančio ‘malti’, ‘grūsti’ arba ‘javai’. Kiti kilę iš tam tikros rūšies javų pavadinimų. Lie. miltai, la. milti, pr. meltan, het. memal, s. isl. mjǫl, s. angl. melu ir t. t. bendras germ., visi < ide. *mel- ‘malti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 362
Antraštė:
mi̇̀ltai
Straipsnelis:
meltan E. 335 ‘miltai’: malunis, lie. mi̇̀ltai.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 259
Antraštė:
mi̇̀ltai
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų kalbų šaknų su /*/ refleksai] Etimologiniai dubletai apima 8 šaknis [47]: 3) lie. mi̇̀ltai, la. mil̃ti // lie. (su)muldyti […] [48]
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 47–48
Antraštė:
mi̇̀ltai
Straipsnelis:
Seno būdvardžio su -to substantyvizacijos pavyzdys prūsų kalboje yra ir E 335 meltan ‘miltai’ = /m'i:ltan/. Jo lietuviškasis atitikmuo mi̇̀ltai pl. t. paremtas formos *mi:lta- ‘tai, kas sumalta’, pliuralizacija, iš ide. *ml̥h₂-tó-. Plg. dar lie. gi̇̀rtas ‘girtas žmogus; kas prisigėręs’ šalia su adj. gi̇̀r-tas ‘prisigėręs’ (ide. *gʷr̥h₃tó-) iš geriù, gérti, o taip pat lie. ti̇̀ltas, kuris atrodo kaip substantyvizacija reikšmės ‘tai, kas iškelta virš upės ar pan. perėjimui’ – iš ide. *tl̥h₂-to- (*telh₂-), plg. gr. τλητός kt.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 16
Antraštė:
mi̇̀ltai
Straipsnelis:
Lie. mi̇̀ltai, la. mil̃ti. Toliau sietini su lie. málti, la. mal̃t ir kt. šių žodžių giminaičiais.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 39
Antraštė:
mìltai
Straipsnelis:
žr. milta
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 65
Antraštė:
mìltai
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Neaišku, ar pr. Meltan ‘das Mehl’ (E 335) turi priesagą -tan, plg. lie. mìltai, la. mil̃ti.
Šaltinis:
Petit 2000, 36
Antraštė:
mìltai
Straipsnelis:
[Šiaurės ide. kalbų nom.-acc. sg. n. galūnė buvo *-o, o ne *-om: sl. -o, ryt. bl. gẽr-a, *šein-a (suom. hein-ä), go. juk (< *-o ar *-om). Tradicinę pr. nom.-acc. sg. n. galūnę -an reikia paaiškinti kaip acc. sg. m. ar f.] Pr. meltan E335 ‘meel, meal, flour’ yra susijęs su lie. mìltai, la. milti. Galūnė -an atspindi etimologinę acc. sg. galūnę.
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 273
Antraštė:
mìltai
Reikšmė:
Mehl
Straipsnelis:
Go. mulda ‘Staub’, s. isl. mold ‘Erde’, s. ang. molde ‘Sand, Staub, Erde’, s. v. a. molta ‘Staub’ < germ. *mul-đō- < ide. *ml̥h₂-téh₂- ‘(gemahlene) Erde’, kas yra sudaiktavardėjęs dalyvis iš šaknies *melh₂- ‘zerreiben, mahlen’ (žr. go. malan), plg. lie. mìltai ‘Mehl’ < *ml̥h₂-tó-.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 450
Antraštė:
mìltai
Reikšmė:
мука
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje pl. -ai turi ir kuopinę reikšmę, todėl daugelis jų formų buvo leksikalizuotos į kuopines reikšmes, pl. formos su -ai yra identiškos seniesiems kuopiniams negyvosios klasės daiktavardžiams su -a, teikiami Iličiaus-Svitičiaus pavyzdžiai: lie. pl. mìltai ‘мука’, plg. pr. meltan.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 40
Antraštė:
mìltai
Straipsnelis:
Lie. mìltinas ar miltìnis padarytas iš mìltai. Pastarasis yra sudaiktavardėjęs to būdvardis, *mìl-ta- ‘gemahlen’ (ide. *mlh₂-tó-, plg. *melh₂- žodžiuose air. melim, s. sl. melją).
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas