Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slidùs
Straipsnelis:
S. air. sleat „tekanti slidi, gliti masė“. Stokes, US 319, patikimai sugretino su s. bret. stloitprenou glosa „lapsus“ ir įžvelgė čia skolinį iš germanų kalbų. Vėliau (IF II 170 23) jį pagrįstai sugretino su lie. slidùs, s. v. a. slito, vok. Schlitten, s. ang. slídan ir t. t. ir atstatė keltų pamatinį *slaitto-, *slaiddo. Šią geminaciją nagrinėjo Zupitza KZ XXXVI 43. Atidėjus šį sunkumą į šalį, atrodo, sunku atsisakyti šio žodžio giminystės su ide. šaknimi *sleidh- „slysti“, s. i. srédhati „jis slysta“, gr. ὀλισθάνω „id.“, s. ang. slīdan ir t. t. Pok. 960 ir toliau, Fleuriot, Dict. Gl. V. B. 308 (dab. bret. forma yra stleja „tempti“).
Šaltinis:
Vendryes LEJA, 125
Antraštė:
slidus
Straipsnelis:
Pr. *au-slid- atstatoma, remiantis vietovardžiu Auslyden. Tos pat šaknies yra lie. slidùs, la. slîdȩ, sližȩ, slaîds ir kt. (Fraenkel LEW 830 priskiria ir pr. slideniks, kurį kiti laiko skoliniu iš slavų). Plg. lie. iš-slýsti, la. iz-slīdēt ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 172
Antraštė:
slidùs
Straipsnelis:
žr. slienas
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144-145
Antraštė:
slidùs
Straipsnelis:
žr. slaidus
Šaltinis:
Vanags 1994, 43
Antraštė:
slidùs
Straipsnelis:
Ide. *sl-i-u- ‘nutraukti, sustabdyti’, plg. s. i. *srīv- ‘turėti persileidimą’, žr. Mayrhofer (EWAia II 787). Pastarasis neatskiriamas nuo s. i. sridh- ‘nepasisekti, žlugti, (su)klysti’, kuris atitinka s. ang. slīdan, v. v. a. slīten ‘slidinėti, čiuožti’, lie. slidùs, la. slids ‘t. p.’. Pastarieji kilę iš protoide. *sleidʰ-, kur -dʰ- – sena priesaga, o *slei- / *sli- galėtų būti i-darinys iš *sel- ‘šokti (į priekį)’ (gr. ἅλλομαι, lo. saliō).
Šaltinis:
Lubotsky 2011, 119–120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas