Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sti̇̀pti
Straipsnelis:
žr. stiprus
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 287
Antraštė:
sti̇̀pti
Straipsnelis:
Toch. A mäççunt, B mrestīwe ‘(kaulų) smegenys’. Jau pirminis abiejų formų palyginimas, iš kurio matome, kad B perteikia senesnę fonetinę struktūrą negu A mäççunt (išlaikytas r ir -st-, kuris A dialekte patalizuotas į -çç-) rodo, kad tradicinio A mäççunt gretinimo su s. i. majján-, av. mazga-, s. v. a. mar(a)g, s. sl. mozgъ ‘smegenys’ ir t. t. (pirmąkart atsargiai pasiūlyto Schrader-Nehring, Reall. idg. Altertumsk. I (1917–1923) 328) reikia atsisakyti. Tuo tarpu kai B mrestīwe yra kilęs iš *merstīwe, tai A mäççunt reprezentuoja senąjį *märsteunt- (grupėje *rçç r išnyko). A *märsteunt-, B *merstīwe yra senieji dūriniai, reiškę ‘sukrešėję (sustingę) riebalai’. Sąvoką ‘krešėti’ žodyje *märsteunt- išreiškia dalyvinis vedinys *steunt-steu-. Jis yra ir air. stav ‘krešulys’ ir, be abejo, taip pat ir s. i. -stāva- ‘lašas’ (s. i. ghr̥ta-stā́vaḥ (acc. pl.) ‘ištirpusių riebalų lašas’), dėl kurių aš siunčiu į Bailley, TPS 1959, 83. Tą pačią sąvoką B žodyje *merstīwe reiškia -stīwe, kuris yra giminiškas su lo. stīpare ‘spausti, slėgti’, s. ang. ir s. v. a. stīf ‘standus, tvirtas’, lie. sti̇̀pti ‘sustingti’ etc. < ide. *stē̆ip-, *stī̆p- [mano nuomone, variantai *steib- (plg. gr. στείβω ‘mindžioti ant kojų’) ir *steibh- (plg. gr. στῖφος ‘masė’) turėjo kitą reikšmę, kuri skyrėsi nuo *stē̆ip- reikšmės, etc.]. Vadinasi, B -stīwe reikia kildinti iš ide. *stī̆po-s (nom. sg.: B mrestīwe yra m.) [293] Šio dūrinio pirmojo žodžio (A *mär- < ide. *mer- (arba *mₑr-) ir B *mer- < ide. *mor- (arba *mēr-) negalima atskirti nuo toch. B ṣmare ‘aliejinis, lankstus’, ṣmarñe ‘riebalai, riebi medžiaga’, kuris yra giminiškas su s. isl. smjǫr ‘riebalai, sviestas’, s. ang. smeoru ‘riebalai’, s. air. smi(u)r ‘kaulų smegenys’, gr. σμύρις ‘švitras’, (σ)μυρίζω ‘ištrinti kvepalais’, μύρον ‘alyva arba kvepianti esencija’. Tuo tarpu kai B ṣmare < ide. *smer-, tai A *mär- ir B *mer- siejasi su forma *mer- (be judrios s). […].
Šaltinis:
Windekens 1976, 293–294
Antraštė:
sti̇̀pti
Straipsnelis:
žr. stiebas
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1046–1047
Antraštė:
sti̇̀pti
Straipsnelis:
žr. tipsoti
Šaltinis:
Breidaks 1969, 79–80
Antraštė:
stìpti (stim̃pa)
Reikšmė:
цепенеть, околевать, умирать, вытягиваться
Straipsnelis:
žr. cipenti
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 214—218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas