Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀tas
Straipsnelis:
Indoeuropiečių kalboms būdingi šie sudėtinių parodomųjų įvardžių darybos modeliai: 1. Reduplikacija, plg. r. тот (< *тъ + тъ). 2. Dviejų skirtingų parodomųjų įvardžių kamienų sujungimas į vieną žodį, plg. lie. ši̇̀tas < ši + ta-s. […] [101]
Šaltinis:
Rosinas 1981, 19–20
Antraštė:
šitas
Straipsnelis:
[…] Jeigu XVI–XVII a. įv. *šitas jau būtų buvęs latvių tarmėse, jis būtų vartojamas ir raštuose, nes latvių senųjų raštų autoriams vokiečiams dviskiemenis *šitas (plg. vok. dieser) būtų buvęs patogesnis už vienskiemenį šis. […] Žemaičių tarmės duomenys visiškai sugriauna iki šiol vyravusią nuomonę apie įvardžio [148] šitas bendrabaltišką kilmę, nes kaip minėta, nėra duomenų, rodančių, kad toks įv. žem. tarmėje būtų kada nors egzistavęs [ir kt. argumentai] […] rytų baltų artimojo rodymo įv., padarytas iš įv. šis ir tas.
Šaltinis:
Rosinas 1982b, 148–149
Antraštė:
šitas
Straipsnelis:
Kuzavinis iškėlė hipotezę, kad pr. stas yra atsiradęs ‘iš *sitas, o pastarasis iš baltiškojo šitas …’ […] Šios vertos dėmesio hipotezės didžiausias trūkumas yra tas, kad dar reikia įrodyti įvardžio *šitas egzistavimą baltų epochoje. Tarmių ir raštų duomenys leidžia manyti priešingai: lie. šitas, la. šitas yra neseni atskirų baltų kalbų dariniai: 1) įv. *šitas neturi ir neturėjo žem. tarmė; 2) įv. *šitas nevartoja XVI–XVII a. la. relig. raštų autoriai…
Šaltinis:
Rosinas 1984, 57
Antraštė:
šitas
Straipsnelis:
žr. kitas
Šaltinis:
Kuzavinis 1967b, 98–99
Antraštė:
šitas
Straipsnelis:
Iš bl. *śi (nom.-acc. sing. neutr.) + *tă (nom.-acc. sing. neutr.) bus atsiradusi absoliutinė forma [nom.-acc. (sing.) neutr. =] ‘adv.’ bl. (ar bl. dial.) *śĭtă, iš kurios vėliau bl. dialektuose išriedėjo gimininis įvardis *śĭtă (nom.-acc. sing. neutr.) ~ *śĭtā (nom. sing. fem.) ~ *śitas (nom. sing. masc.). Iš čia turime gimininį įvardį lie. (dial.) šìtas, (šità), matyt ir pr. stas [plg. Stang VG 232; Kuzavinis Baltistica III 98; BKĮ 208]; spėjimu kad pr. stas galįs būti iš *se *tas (BKĮ 208), sunkiau patikėti.
Šaltinis:
Mažiulis 1994b, 95
Antraštė:
šìtas
Reikšmė:
this
Straipsnelis:
Mažiulio Prūsų kalbos istorinės gramatikos recenzijoje Schmalstiegas sutinka su autoriumi, kad pr. stas ‘this, that’ kildintina iš *sitas, plg. lie. šìtas ‘this’, o ne laikytina ankstesnių demonstratyvų * ir * kontaminacija.
Šaltinis:
Schmalstieg 2005b, 159

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas