Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gẽbenė
Straipsnelis:
Pr. gabawo ‘rupūžė’ siejama su įvairiais slavų kalbų atitikmenimis (r., ukr., br., bulg., mak. жаба, s.-kr. жа̏ба ir kt. iš prasl. *gebā). Endzelīns FBR 7, 1927, 55 sieja su sl. žaba ir t. t., dar ir lie. gẽbenė, ž. gèbinė (Salantai). Taip mano ir Būga RR II, 327–328, plg. II, 518; III, 946; Štrekelj AfslPh 27, 1906, 65; Fraenkel KZ, LXX, 1951, 140; Fraenkel LEW, 142.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 124–126
Antraštė:
gẽbenė
Reikšmė:
прыщ, угорь
Straipsnelis:
[Aptariami ide. šaknies *gʷhen-, baltų-slavų kalbose įgijusios reikšmę ʻгнать, гонятьʼ, atitikmenys, matant galimus ide. abliauto refleksus Pabaltijo finų leksikoje.] Lie. gẽbenė ʻпрыщ, угорьʼ gali būti traktuotas kaip atsiradusi dėl metatezės iš *genebė (dėl formos plg. rus. гоньба́, č. haňba, lie. ganýba), o kita lie. gẽbenė reikšmė ʻплющʼ gerai paaiškintina iš *ʻростʼ perspektyvos ir sietina su giñti. žr. ginti
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas