Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gelbė́ti
Straipsnelis:
žr. šelbtis
Šaltinis:
Seebold 1970, 254–255
Antraštė:
gélbėti
Straipsnelis:
Pr. galbimai ‘padėti’ siejama su lie. gélbėti, anksčiau priklausiusiam atematiniam tipui (gelbsti, gelbt). Stangas mano galėjus egzistuoti pr. *galbt. Jeigu taip buvę iš tiesų, tai šiam idealiai atitiktų lie. praes. *galbti (-e- būtų paaiškinama veiksmažodžio gélbėti kitų formų, siejamų su skéndėti, vértėti ir pan. įtaka). Be rekonstruotų formų, pr. galbimai glaudžiai siejasi su lie. gélbėti (s. lie. gélbti, gélbsti 3. praes.), kurio šaknis turi kitų variantų, plg. gálba (LKŽ III, 58), pagálba (: pr. pogalbton, gil̃bti ‘sveikti’ (gilbstù; greičiausiai iš galė́ti), la. g’elbêt, g’elbt – iš lie. Įmanoma dar prijungti lie. glė́bti, glóbti, glabóti, la. glêbt, glâbt ‘ginti’, ‘gelbėti’; sl. *globiti: le. głobić, s.-kr. згло́бити, slov. glábiti, r. гло́бить(ся) ir pan.; s. ang. clyppan ‘apglėbti’ ir kt. Baltiškų žodžių reikšmės yra pakankamai artimos, ir visi jie yra ide. *glē̆b(h)- tęsiniai.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 135–136
Antraštė:
gélbėti
Straipsnelis:
galbimai 25,₁₇, 27,₄ ‘padedu’ [ir kt.] : lie. gélbėti. Dėl šaknies skambėjimo plg. go. hilpan ‘t. p.’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 216
Antraštė:
gélbėti
Straipsnelis:
Pr. pogalbton (Part. perf. pass., neutrum) 71₃₄ ‘geholfen’ : galbimai, lie. (pa)gélbėti.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 283
Antraštė:
gelbėti
Straipsnelis:
žr. gelbinėti
Šaltinis:
Schmalstieg 1969, 163
Antraštė:
gélbėti
Reikšmė:
to help
Straipsnelis:
Remiantis Pokorno rekonstruota ide. šaknimi su a vokalizmu *gal- ar *gʰal-, lie. galė́ti, galiù, sl. *golěmъ [ir kt.] ryšys su lie. gélbėti ‘to help’ (taip Fraenkel) fonetiškai būtų neįmanomas (ide. prokalbėje nebuvo abliauto e ir a). Kita vertus, Hirto mėginimas gélbėti sieti su glė́bti ‘to embrace’ semantikos ir formos požiūriu dar menkiau įtikinamas. Grįžtant prie sąsajos su lie. galė́ti, galiù, sl. *golěmъ ir kt., manytina, kad lie. gélbėti, gélbu, gélbiu atitinka ide. *g(ʰ)elh-. Žodžio pradžios g- vietoj lauktino ž- atsirado dėl o abliauto laipsnio formų, plg. lie. galė́ti, pagálba ‘hepl’, pr. galbimai ‘gelbime’, įtakos. Lie. gélbėti, pagálba ir kt. yra padaryti su sufiksu b, kaip ir lie. (pa)skelbti ‘verkündigen’, paskálba ‘Gerücht, Gerede, Gemunkel’ (: s. v. a. skellan ‘paskelbti, pagarsinti’). Semantinė raida iš ‘galėti, sugebėti’ į ‘padėti’, matoma lie. galė́ti ir gélbėti atveju, yra paliudyta s. sl. mošti, mogǫ ‘galėti’ : pomošti ‘padėti’, pomoštь ‘pagalba’.
Šaltinis:
Rikov 1995, 131 [2 išn.], 133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas