Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pántis
Straipsnelis:
žr. pinti
Šaltinis:
Solta 1960, 258 t.
Antraštė:
pántis
Straipsnelis:
[Lie. ir alb. žodžiai, liudijantys šių kalbų leksikos ryšius, ieškotini žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbimo terminijoje:]. Alb. pendë ‘Paar Ochsen, Joch, Gespann’ (N. Jokl., Stud. p 67 f.) lie. pántis ‘Strick zum Binden’, pr. panto, s. sl. pǫto ‘Fessel’.
Šaltinis:
Jokl 1963, 149
Antraštė:
pántis
Straipsnelis:
panto E. 542 ‘Fessel, pantis, grandinės’ : lie. pántis, s. sl. ПѪТО ‘Fessel’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 660 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 271
Antraštė:
pántis
Straipsnelis:
Alb. penolë, lie. pántis, pr. panto, r. пу́ты.
Šaltinis:
Топоров 1984, 17
Antraštė:
pántis
Straipsnelis:
Oset. æfsonʒ/æfsoj ‘jungas’ H. W. Bailey gretinama su sakų kṣāna- ‘mentė; scapula’, pehlevi šānak, persų šānah ‘šukos; mentė’. Mūsų požiūriu reikšmė blogai siejasi. Galima tvirtinti, kad jos pagrindą sudaro sąvoka ‘pakinktai’. Šiuo atveju oset. fsonʒ galima kildinti iš *spau-ti, turinčiu plačią giminę ide. kalbose: serbų спона ‘kilpa’, č. spona ‘kabė, sankaba’, br. спона, r. за-понь, су-понь, lie. pántis, la. spanda ‘virvelė, jungianti plūgą su jungu’, alb. pendɛ ‘poros jaučių jungas’, vok. Ge-spann ‘pakinktai’, spannen ‘ištempti, įtempti’, s. ang. spannan ‘įtempti, pritvirtinti’, av. vi-fšan- ‘traukyti’. Ideosemantika žodžio fsonʒ būtų šiuo atveju tokia pati kaip ide. jungo pavadinimo (s. i. yuga-, s. sl. иго, gr. ζυγόν, lo. jugumyug- ‘surišti, sujungti, sutvirtinti’. Digorų forma æfsoj- antrinė.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ, 485

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas