Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
élnis
Straipsnelis:
žr. álnė
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 174
Antraštė:
élnis
Reikšmė:
elnias
Straipsnelis:
žr. angliai
Šaltinis:
Smoczyński 1987b, 361–362
Antraštė:
élnis
Straipsnelis:
žr. elnė
Šaltinis:
Euler 1985b, 91
Antraštė:
élnis
Straipsnelis:
žr. elnė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 77
Antraštė:
elnis
Straipsnelis:
Lie. elnias, la. alnis, s. sl. jelenĭ ir t. t., gr. ἔλαφος, s. ang.elch ‘briedis’, arm. ełn ‘patelė’ ir t. t. visi < *el, kuri galbūt yra reiškusi rusvą spalvą. Kitose ide. kalbose žodžiai, reiškiantys sąvoką ‘elnias’, etimologiškai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘ragus’, ‘laukinis gyvulys’ ir t. t. Skr. kalboje, panašiai kaip ir lietuvių: skr. hatiṇa- ‘elnias’ (: skr. hari- ‘rusvas, rudas’).
Šaltinis:
Buck 1949, 187
Antraštė:
élnis
Straipsnelis:
žr. arelis
Šaltinis:
Puhvel HED III, 137–139
Antraštė:
élnis
Reikšmė:
elnias
Straipsnelis:
Gr. ἔλαφος m. ir f. ‘elnias, danielis’. Greta ἔλαφος egzistuoja dubletas ἐλλóς ‘elniukas’ (Od. 19, 228). Atstatoma *ἐλ-νος (dėl galbūt eolų -λν- perdirbimo žr. Lejeune, Phonétique, § 139) ir jį lengva sugretinti su arm. éłn, gen. éłin, lie. élnis, s. sl. jelenĭ, galų elain. Tačiau gr. ἔνελος· νεβρóς (Hes.) lieka neaiškus. Gr. ἔλαφος galėtų remtis *eln̥-bho-s; dėl priesagos plg. skr. vŕ̥ṣan- / vŕ̥ṣa-bhá- bei gr. ἔριφος.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 333
Antraštė:
élnis
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] s. lie. élnis < *ẽlenis, s. lie. elenis (LKŽ II 1121) [3 išn.: Bendrinės kalbos forma lie. élnias turi ir antrinį akūtą, ir naują nom. sg. formą su -ias. Plg. lie. kẽlias greta s. lie. kẽlas.] – giminiškas su sl. jelenĭ / olenĭ < *elenĭ, gen. sg. *elene ir gr. élaphos (*h₁el-n̥-bʰos). Pr. alne EV 647 irgi sinkopuotas iš *e/alen- […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
élnis
Straipsnelis:
Įprasto lietuvių ir latvių priegaidžių santykio neatitikimo pavyzdžiai: 1. lie. akūtiniai (1 kirčiuotės) žodžiai, turį la. atitikmenis su laužtine priegaide: lie. élnis (1) [dial. álnis (1)] – la. al̂nis […].
Šaltinis:
Poljakov 1996b, 169
Antraštė:
élnis
Reikšmė:
deer
Straipsnelis:
Ide. *h₁él-n̥-on- ~ *h₁l̥-n-' ‘deer’ > s. sl. jelenĭ, r. olén’ m. ‘deer’, arm. ełn ‘doe’, rytų baltų kalbose pakito į i̯o-kamieną: lie. élnis ‘deer’, la. al̂nis ‘elk’.
Šaltinis:
Hill 2012, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas