Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
marìnti
Straipsnelis:
žr. galinti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 146–147
Antraštė:
marinti
Reikšmė:
užmušti
Straipsnelis:
Oset. maryn : mard | marun : mard ‘užmušti’. Kilęs iš iranėnų māraya-, veiksmažodžio mr̥- ‘numirti’ kauzatyvinio kamieno. Iranėnų kalbose akcentuojama dažniausiai medialinė reikšmė (žr. prie mælyn). Dėl aktyvios reikšmės plg. par. mēr- ‘užmušti’ (greta mer- ‘mirti’: Morgenstierne, IIFL I 273), av. marək- ‘užmušti’ (mar ‘numirti’), s. i. mārayati ‘užmuša’, s. sl. moriti, r. морить, lie. marinti ‘užmušti’, vok. Mord ‘užmušimas, nužudymas’. – Atpažįstamas skitų-sarmatų (sarmatų kovos šūkyje) marha!, kuris tikriausiai reiškė ‘mirtis!’ arba ‘mušk!’ (plg. Szemerényi, ZDMG CI 199–204); *man-mar (Μαμμαρος) ‘žmogžudys’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ, II, 75
Antraštė:
marìnti
Reikšmė:
kills
Straipsnelis:
Arm. mer̄anim mer̄ay ‘mirti’ siejamas su ide. *mer-. Bet esama fonologinių ir morfologinių detalių, kurios reikalauja paaiškinimo, pvz.: nazalinis prezensas niekuo neparemtas už armėnų kalbos ribų [Nei baltų kauzatyviniai vediniai (kaip lie. marìna ‘kills’, plg. Cowgill W., 1964, The Supposed Cypriote Optatives duwánoi and dṓkoi, Lg. 40, 437 with fn. 28), nei het. kauzatyvas mernu-, kuris iliustruoja ne daugiau nei didelį nu-kauzatyvų produktyvumą toje kalboje, čia negali nieko paremti].
Šaltinis:
Barton 1989, 135
Antraštė:
marìnti
Reikšmė:
žudyti
Straipsnelis:
[Retsykiais osetinų kalboje aptinkame leksikos izoglosų ne su kitomis indų-iranėnų, o su šiaurės ir vakarų ide. kalbomis:] Ide. šaknis *mer- reiškia ‘mirti; žudyti (kauz.), užmušti’. Beveik visose iranėnų kalbose antroji ide. *mer- reikšmė ‘žudyti’ nefiksuojama. [29] Osetinų kalba pažįsta abi reikšmes ir todėl skiriasi nuo kitų iranėnų kalbų, plg. oset. mæl- (*marya-) ‘mirti’, mar- (*māraya-) ‘žudyti’ Vadinasi, osetinų kalba šliejasi prie slavų ir baltų kalbų, kuriose šaknimi *mer- pamatuotos leksemos reiškia ir ‘mirti’, ir ‘žudyti’, plg. s. sl. umoriti, s. r. морити, r. морить, serbų mòriti, č. mořiti, lie. marìnti ‘žudyti’ (greta mir̃ti ‘sterben’).
Šaltinis:
Абаев 1965, 30
Antraštė:
marìnti
Straipsnelis:
[Abaevas (1965, 29 t.) aptaria] oset. veiksmažodį maryn ‘žudyti’. Osetinų kalboje yra pagrindinis veiksmažodis (mod- < *marya- ‘mirti, merdėti’) ir kauzatyvas (mar- < *māraya-), kuris, pasak Abaevo, sieja oset. su sl. kalba. Ryšium su tuo jis pateikia iš bl.-sl. pusės s. sl. umoriti, s. r. moriti, r. moritь, serbų mòriti, č. mořiti, le. morzić, lie. marìnti. Kadangi ir s. i. turi kauzatyvą māráyati, o toks darybos tipas pažįstamas ir iranėnams (plg., pvz., Bartholomae [...]), galima būtų manyti, jog atitinkamo *mer- darinio iran. kalbos – išskyrus osetinų – tik atsitiktinai neturi. Nėra jokio svaraus pamato teigti esant išskirtinę osetinų-baltų-slavų izoglosą. Veikiau čia yra išlaikytas archaizmas. Plg. Pokorny IEW, 735.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 190
Antraštė:
marìnti
Straipsnelis:
žr. mirti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 76
Antraštė:
marìnti
Straipsnelis:
žr. mirti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 77
Antraštė:
marìnti
Reikšmė:
лишать жизни, делать нечуствительным, обезболивать…
Straipsnelis:
žr. merėti
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 208—211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas