Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stem̃bti
Straipsnelis:
S. air. sab (masc.) ‘stiebas, kuolas, kotas, lazda, atrama’. Galėjo kilti iš *stabh- ir dėl to gretintinas su germ. žodžiais: go. stafs ‘elementas, pagrindas’, s. isl. stafr, s. ang. stæf, s. v. a. staþ ‘ramstis, atrama’, iš kur s. v. a. veiksmažodis stabên ‘būti uždarytam’. Kalbama apie šaknies *sthā pailginimą, kurios kitus pavyzdžius turime indoiranėnų (s. i. stámbhaḥ ‘stulpas’, stabhnā́ti arba stabhnóti ‘jis remiasi, jis atsiremia’, av. stəmbana- ‘raustis’ ir t. t.) ir baltų kalbose (lie. stem̃bti, stábas, stóbras ‘stulpas, kolona’ ir t. t.) Thurn. 133 ir ZCPh XVI 181, Pok. 1012. Be reikalo žodis sab nagrinėjamas kaip skandinaviškas skolinys RC XII 462. [Fraser hipotezė] ZCPh X 80 [kuris čia įžiūri lo. sophus ‘išmintingas’ skolinį, taip pat atmestina.]
Šaltinis:
Vendryes LEJA, s3
Antraštė:
stem̃bti
Reikšmė:
stiprėti
Straipsnelis:
[Kalbama apie nevykusius Fasmerio baltų žodžių gretinimus su rusų]. Dar menkiau pavykusios yra baltų paralelės, M. Fasmerio pateiktos prie žodžio стебать ‘čaižyti, plakti’: lie. stem̃bti ‘stiprėti’ ir stab(d)ýti.
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 12
Antraštė:
stem̃bti
Straipsnelis:
žr. stembrys
Šaltinis:
Vendryes LEJA, s83
Antraštė:
stem̃bti
Straipsnelis:
Toch. A çāmp- (taip pat çomp-) ‘būti pasitikinčiam, pasipūtusiam’: formose: veiksmažodinis būdvardis II çāmpālle, veiksmažodinis būdvardis I çompolle, daiktavardinis vedynis çāmpa (acc. sg.) ‘išdidumas’ = A çāmpāṃ (taigi pastaroji forma rodo, kad veiksmažodis A çāmp- = B çāmp-). Šis veiksmažodis yra giminiškas su s. i. stabh-, stambh- ‘sulaikyti, sutvirtinti’ su stabdhá- ‘sutvirtintas, kietas, standus, pretenzingas; garbėtroška’, stabdhatār, -tva- ‘kietumas, pagyrūniškumas’, stambha- ‘stulpas, ramstis; sustiprinimas, pretenzija, garbės troškimas’, gr. ἀστεμφής ‘nepajudinamas, kietas, atkaklus’, στόμφος ‘nenatūralumas’, στόμφαξ ‘nenatūralus’, στομφάζω ‘griebtis pompastiškų žodžių’, lie. stem̃bti ‘widerstreben, Widerstand leisten’, stambùs ‘grob, stark’ ir t. t. < ide. *ste(m)bh- arba *ste(m)b- (plg. Frisk GEW II 788). Toch. çāmp- reprezentuoja formą su -b- kaip ir gr. στέμβω ‘purtyti, kratyti trypiant; blogai su kuo nors elgtis’, στόβος ‘gyrimasis’, s. v. a. stampfōn ‘trypti’ ir t. t.: ide. *-mbh- būtų, iš tiesų, davusi Toch. -m- kaip A kam, B keme ‘dantis’ < ide. *g̑ombho-. Be to, *stembh- ir t. t. randame toch. A ṣtäm-, B stäm- ‘stovėti, atsirasti, būti’. Žodyje çāmp- reikia įžvelgti kontaminacijos rezultatą tarp ide. *stēmbh-, kur *st- prieš *ē̆ galų gale turėjo pavirsti į ç, ir ide. *stōmbh-, kur ide. *o turėjo duoti toch. : šis stomb- galbūt charakterizuoja preterito kamieną. A daiktavardis çāmpāṃ rodo antrinį išplėtimą -ṃ (< ide. *-no-, *-nā-?) -ā-kamieno, kurį turi B çāmpa-. Toch. çāmp- atmestinas (semantiniais sumetimais) luginimas su alb. zémërë, zémbërë ‘drąsa, valia’ ir t. t. (Evangelisti, Rend. 82 (1942) 146, atsargiai).
Šaltinis:
Windekens 1976, 473–474
Antraštė:
stem̃bti
Straipsnelis:
Toch. A ṣtäm-, ṣtam-, çäm-, B stäm-, stām, çäm- ‘stovėti, atsirasti, būti’ (pilna paradigma AB käly- ‘t. p.) su formomis: A part. praet. ṣtmo, praes. act. caus. ṣtämseñc, praet. act. ṣtamar, çäm, imper. act. caus. päççäm; B part. praet. stmau, imper. act. caus. ṣtamäṣṣäṃ, conj. act. stāmaṃ, praet. act. çama, çimāre, imper. act. caus. päçcama, part. praet. caus. çceçcamu; B subst. der. stemye ‘Bestand (?)’. Tokiose formose kaip B çceçcamu, päçcama ir A päçcäma esantis çe ir (>) çç (> ç dėl supaprastinimo) apsaugojo pirmykštį žodžio pradžios *ste-. Vadinasi atmestinas aiškinimas kildinant iš ide. *st(h)ā-, kurį pasiūlė Meillet, MSL 19 (1916) 161 (vardažodinės kilmės s. i. sthā́man- ‘buvimo vieta’ ir t. t.). Winter, IF 67 (1962) 27 pripąžįsta *stem-, kuris būtų paraleliška *st(h)ā- ir priduria: ‘wenn wir nicht an analogische Angleichung an *gʷem- denken wollen’; hipotezė, žinoma, nepatikima. Iš tikrųjų A ṣtäm-, B stäm- ir t. t. priklauso ide. *stembh- su *-mbh- > toch. -m- perėjimu. Šis *stembh- yra s. i. stambh- (perf. tastámbha, aor. ástambhīt ‘sulaikyti, sutvirtinti’, stambha- ‘stulpas, sutvirtinimas’, gr. ἀστεμφής ‘nepajudinamas, užsispyręs’, lie. stem̃bti ‘widerstreben, Widerstand leisten’ ir t. t. Reikia pažymėti, kad B çāmp- ‘būti pasipūtusiam’ yra ide. *stemb- toch. reprezentantas ir *stembh- variantas, kurį taip pat randame, pvz., gr. στέμβω ‘trepsint judinti’ (greta στεμφ- žodyje ἀστεμφής. [463]. Apie vokalizmą: A ṣtäm-, B stäm- reprezentuoja ide. *stm̥bh-; A ṣtem- (ir galbūt *stem- žodyje B stemye) < ide. *stombh-; B stām- < *stōmbh- ir AB çäm- < ide. *stembh-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 463–464

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas