Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
góštauta
Reikšmė:
toks darželio žolynas
Straipsnelis:
Turėdami prieš akis visus tos žolės pavadinimo variantus lietuvių kalboje [(gãstauta, góstauta(s), góstelka, góštalka, góštauka, góštauta(s), gõštelka, góžtautas, góžtelta ir kt.)] ir Vidžių bei kitose baltarusių šnektose [(br. gášta, gáštaūka, gáštva, góšta)], esame tos nuomonės, kad bene seniausia jų bus [br. lituanizmas] gáštva. Iš jos turbūt bus išriedėję ir visi kiti. Gáštva savo ruožtu, galimas daiktas, turi senovinę šaknį *gāž- (su ilguoju ā > o, kuri sietina su veiksmažodžiu *gāžti > *gõžti ‘stelbti, užstoti, dengti’ (tasai žolynas iš tikrųjų labai išsiskėtęs ir gožia, stelbia kitus, plg. gõžtelta gõžia, suauga ir kitas žoles smelkia – LKŽ III 488) […] -tva tegali būti iš priesagos -tuva.
Šaltinis:
Grinaveckienė 1995, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas