Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽlias
Reikšmė:
šlaunies ir blauzdos kaulų susijungimo vieta iš priekio
Straipsnelis:
Pedersenas het. haliya- ‘klauptis, klūpėti’ lygindamas su lie. kẽlias ‘šlaunies ir blauzdos kaulų susijungimo vieta iš priekio’ (žr. Pedersen, Hittitisch und die anderen ide. Sprachen, 1948, 177), remiasi nepriimtina prielaida, kad h < *k; taip manė ir L. L. Hamerichas (Hammerich, Laryngeal before sonant, 56 [1948]), siūlęs sieti su ide.*k̑ley- ‘pasilenkti, susilenkti’. Žymiai patikimiau pateikti arm. olo ‘blauzdos kaulas’, skr. āṇí- ‘blauzda, lower thigh’ (< *arṇi- < *elni-) ir kitus žodžius, reiškiančius ‘alkūnė’ ir ‘uolektis’ (lo. ulna, gr. ὠλένη, go. aleind, s. air. uile, etc.).
Šaltinis:
Puhvel HED III, 29
Antraštė:
kẽlias
Straipsnelis:
Lie. keliáuti ‘wandern’ neteisingai laikytas dariniu, paraleliu gr. κελεύω ir pamatiniu žodžiui kẽlias ‘Weg, Straße, Bahn’, analogiškai kaip ir Weg vs. bewegen ir ἄγυια vs. ἄγω [Walde Pokorny I, 466, Pokorny 554 kẽlias ‘Weg’ wohl erst postverbal (?), Specht, Der Ursprung der idg. Deklination, 1944, 280. Plg. taip pat Fraenkel, Mélanges Boisacq I, 375 < *keliauju, bet žr. toliau dėl vėlesnio pož.] Iš tikrųjų kẽlias – ne iš keliáuti, bet atvirkščiai, keliáuti yra denominatyvas, kaip […] kariáutikãrias ‘Krieg’ [Fraenkel, op. cit. 1200 ir 220]. Fraenkelis siejo kelią su kélti [op. cit. 236], šis siejimas iškeltas F. Sommerio [Sommer, Die idg. -iā- u. io- Stämme im Balt., Leipzig 1914, 237 ir 260–61], bet trūksta semantinio pagrindimo. Tarp ‘kelti’ ir ‘kelias’ nėra semantinės giminystės. Ide. kalbose ‘kelti’, ‘kilti’ etimologiškai susiję su ‘judėti’: 1. skr. r̥ṇóti ‘to move, excite, go, raise, rise’, […] av. ar- ‘to move’, gr. ὄρνυμι ‘to excite, move, stir’ : arm. y-arnem, go. reisan ‘to rise’ [Walde Pokorny I, 139–140, Walde Hofmann II, 222–23, Pokorny 326–28], s. bažn. sl. dvignǫti ‘to move, raise’, dvižati ‘to move’, r. dvigaju ‘to move stir’ […] [194] : ukr. dvýháty ‘to rais, lift (up) (kelti)’ [195] etc. [Berneker SEW I, 240, Vasmer REW I, 330–31]. Taigi panašu, kad kélti iš seno reiškė ‘judėti’ (‘to move, stir’), o tai semantiškai rodo giminystę su skr. kaláyti ‘to drive forward, push on’, gr. κέλλω ‘to drive on’, κελλεύω ‘to urge, drive on’ ir t. t. (Fraenkel, op. cit. 238) ir paaiškina kẽlias kaip pirmykštį ‘*bandos taką’ ir iš ide. *kel- ‘to drive on’ kaip kad ankstesni pavyzdžiai.
Šaltinis:
Pârvulescu 1986, 193–194
Antraštė:
kelias
Straipsnelis:
Lie. kelias, la. ceļš, giminiški gr. κέλευθος (dažniau poez. ‘kelias’). Kitose ide. kalbose žodžiai, reiškiantys ‘kelias’, paprastai susiję su sąvokomis ‘eiti’, ‘vaikščioti’, ‘kelionės laikas, laiko atkarpa’, ‘joti’, ‘važiuoti’, ‘jautis’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 718
Antraštė:
kelias
Straipsnelis:
[Žodžiai, reiškiantys ‘kelias’, paprastai yra susiję su judėjimo veiksmažodžiais:] Lie. kẽlias pamatuotas lie. veiksm. kélti ‘judinti, pervežti’, kuriam giminiškas la. ceļš ‘kelias’ (: la. cel̂t ‘kelti’). Tarp šių baltų žodžių ir gr. κέλευθος ‘kelias, takas’ (plg. gr. κέλομαι ‘raginu, išjudinu’) egzistuoja šioks toks giminiškumas.
Šaltinis:
Коломиец 1984 (1986), 98
Antraštė:
kẽlias
Reikšmė:
kelėnas
Straipsnelis:
žr. kelys
Šaltinis:
SłPr II, 134
Antraštė:
kẽlias
Straipsnelis:
žr. elnis
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
kẽlias
Straipsnelis:
žr. kalnas
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 385

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas