Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
náivyti
Reikšmė:
kankinti, užmušti, žudyti
Straipsnelis:
žr. naiva
Šaltinis:
Шустер-Шевц 1988–1990 (1992), 90
Antraštė:
náivyti
Reikšmė:
kankinti, užmušti, žudyti
Straipsnelis:
žr. naiva
Šaltinis:
Шустер-Шевц 1988–1990 (1992), 90
Antraštė:
náivyti
Straipsnelis:
Rusų trm. нéвенный ‘liesas’ [93] yra izoliuota leksema. Abejonių kelia ir semantika, nes нéвенный užfiksuotas be konteksto. Jei ‘liesas’ reiškia ‘blogas’, tada teisus Fasmeris (Фасмер ЭСРЯ III 54), kuris r. žodį kildina iš веять (plg. r. невеница ‘nearpuoti, nevėtyti rugiai’). Kitu atveju, t. y. jei žodis ‘liesas’ vartotas reikšme ‘plonas, sumenkęs (apie žmogų)’, r. нéвенный galime laikyti dalyviu, kuris remiasi neišlikusiu veiksmažodžiu **невить. Stebėtinai savo forma bei semantika sutampa r. ir lie. leksemos, plg. lie. neivà, naivà ‘išsekimas, sukritimas (nuo ligos); būsena, kada žmogus džiūsta be aiškių ligos požymių’, nei̇̃voti ‘kankinti, sekinti’, nai̇̃voti(e)s ‘sirguliuoti, pasiligoti’, náivyti ‘kankinti, žudyti’ (K. Буга, Балт. (айст.) этимологии. – РФВ 1911, 239–240; Fraenkel 479, be sl. medžiagos) [94]. Būgos ir Špechto nuomone lie. leksemos (taigi ir sl.) siejasi su ide. *nāu-, nəu-, nū- ‘kančia, mirtis’.
Šaltinis:
Меркулова 1976 (1978), 93–95
Antraštė:
náivyti
Reikšmė:
kankinti, užmušti
Straipsnelis:
Germ. NEIW-*A- ‘nachstellen’. Markus VI, 19 rašo: „Iþ so Herodia naiswor imma jah wilda imaa usqiman jah ni mahta „Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und konnte nicht“. Rankraščio naiswor perrašinėtojo ištaisyta į naiw (išbraukta s, o r). Galima lyginti su lie. naivà ‘sunki liga’, náivyti ‘kankinti, užmušti’, plg. Fraenkel, LEW, 479 ir Pokorny 313; Feist, Vergl. Wrtb. der gotischen Spr., s. 374.
Šaltinis:
Seebold 1970, 357

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas