Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
naivà
Reikšmė:
sunki liga, silpnumas, džiova ar kita kokia liga
Straipsnelis:
[Sl. kalbose prieš priebalsį n- (m-)] galėjęs atsirasti ypatingas protetinis g-, todėl žodžiams, prasidedantiems gn-, galima siūlyti naujų etimologijų:] Mūsų nuomone, prasl. *gněvъ ‘pyktis, rūstybė’ (r. гнев, le. gniew, č. hněv ir t. t.) [6, 169] giminiškas su lie. naivà ‘sunki liga, silpnumas, džiova ar kita kokia liga’, nai̇̃voti(e)s ‘pasiligoti’, náivyti ‘kankinti, užmušti, žudyti’, néivoti ‘barti, peikti, keikti; kankinti, draskyti’, la. niẽva, nievs ‘panieka, supeikimas’, niẽvât, neivuôt ‘peikti, barti, žeminti, niekinti, engti, slopinti’. Semantikos kaita: 1. ‘kankinti, niekinti, barti, peikti’ > 2. ‘nepasitenkinimas, apmaudas, negalia’ > ‘pyktis, rūstybė’; dėl bl.-sl. ě : ai plg. prasl. *sněgъ ‘sniegas’ ir lie. snai̇̃gala ‘snaigė’.
Šaltinis:
Шустер-Шевц 1988–1990 (1992), 90
Antraštė:
naivà
Straipsnelis:
žr. naivyti
Šaltinis:
Seebold 1970, 357
Antraštė:
naivà
Reikšmė:
sunki liga, kada žmogus tarsi be jokios ligos džiūsta, nyksta
Straipsnelis:
Iki šiol buvo mažai atsižvelgiama į tai, kad sl. kalbose protetinis g- gali atsirasti ir prieš žodžio pradžios nosinį sklandųjį n- (plg. prasl. *gnězdo ‘lizdas’ ≤ *neisdos ar *noisdos [79], plg. lo. nidus ‘t. p.’ [ir kt. pvz.]). Atsimindami šitą dalyką, manome, kad prasl. *gněvъ ‘pyktis’ [ligšiolinius šio žodžio etimologizavimus žr. ЭССЯ, VI, М., 1976, 169] (r. гнев, le. gniew); 2. r. trm. гнобить ‘kankinti, kamuoti, engti’, le. gnębič, bulg. гнявя ‘smaugti, springti (kuo nors)’, slov. gnjáviti ‘engti, glamžyti’ [ir kt. pvz.] giminiška su lie. naivà ‘sunki liga, kada žmogus tarsi be jokios ligos džiūsta, nyksta’, nai̇̃voti(e)s ‘sirgti’, náivyti ‘kankinti, kamuoti, užmušti’, néivoti ‘peikti, barti, niekinti’, la. niẽva, nievs ‘plūdimas, niekinimas, barimas’, niẽvât, neivuôt ‘barti, peikti’. Reikšmė kitusi taip: 1. ‘kankinti, kamuoti, blogai elgtis (su kuo nors), barti’ ≥ 2. ‘bloga nuotaika, apmaudas, liga’ ≥ ‘pyktis’. Dėl bl.-sl. ě : ai plg. prasl. *sněgъ ‘sniegas’ ir lie. snai̇̃gala ‘snaigė’. R. гнобить, ukr. гнобити (žr. aukščiau) [< prasl. *gnā̆b(v)-] gretiname su lie. nõvė ‘priespauda, engimas, kankinimas (mirtinai), mirtis’, nõvyti ‘engti, naikinti, kankinti (lig mirties)’, la. nâve ‘mirtis’, nâvêt, nâvît ‘žudyti, naikinti’, be to, plg. s. r. navь ‘lavonas’, š. č. náv ‘Totenreich’. Č. trm. lytis hňabi palatalinis ń (bei slov. gnjáviti) yra fonetinės kilmės, atsiradęs dėl priešais esančio g-.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1990, 80–81
Antraštė:
naivà
Reikšmė:
išsekimas, sukritimas (nuo ligos); būsena, kada žmogus džiūsta be aiškių ligos požymių
Straipsnelis:
žr. naivyti
Šaltinis:
Меркулова 1976 (1978), 93–95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas