Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pláukas
Straipsnelis:
Sl. kamieną *хъlръ pratęsia slovk. chlp „plaukai, kailis (gyvulio), kuokštas, ryšulys, kilpa, būrelis (žmonių)“. [Machek 209]. Sl. kamienas *хъlръ semantiškai vientisesnis: č. chlup „plaukas, šerelis“, chup (chłup) „vyras ilgais plaukais“, le. trm. chłupy „plaukai“, r. trm. хлоп „spaliai, atliekos“ [26]. Šio sl. kamieno kilmė neaiški. Machekas (Machek¹ 158; Machek² 200) kamienus *хъlръ ir *хlъръ atskiria ir sl. *хlъръ gretina su lie. pláukas (įžvelgdamas tokį garsų kitimą: pk > kp > kch) - kas kažin ar teisinga, nes lie. pláukas (: plaũkti ЭССЯ 8, 41). Be to, Machekas remiasi tariamai pirmine reikšme „malgas, kilpa“ ir slovk. chlp gretina su lie. kilpa, kìlpinė „спуманное, взъероменное место“, kìlpoti „megzti kilpas“, la. cil̃pa „kilpa“, cil̃puôt „megzti vąšeliu“. Tokį bl. ir sl. formų gretinimą galime laikyti visai priimtinu, tačiau pirminė reikšmė yra „kuokštas“ [27]. Bl. šaknies *kilp- tekstilės terminus reikėtų skirti semant. naujadarams. Remdamiesi semantine rekonstrukcija, manome, kad aukščiau aptartiems žodžiams ide. etimonas yra šaknis *skelp- (< *(s)kel-p-) [Pokorny [926].
Šaltinis:
Куркина 1980 (1982), 26–28
Antraštė:
pláukas
Straipsnelis:
Lie. pláukas drauge su plunksna (< *pluk-sna) neabejotinai susiję su lie. plaukti < ide. *pleu-k- „skristi, lengvai judėti“, plg. germ *fleugan, vok. fliegen „skristi“.
Šaltinis:
Трубачев 1966, 87
Antraštė:
pláukas
Straipsnelis:
žr. pirštas
Šaltinis:
Poljakov 1997, 59–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas