Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaityti
Straipsnelis:
Lie. skaityti, la. skaitīt, giminiški la. šḱist ‘galvoti, manyti’, visi < *skʷeit-, šalia *kʷeit-, matomų s. sl. čisti (čitą), ‘skaityti, skaičiuoti’, s. sl. po-čitati ‘skaityti’, giminiški s. i. cit- ‘stebėti, pastebėti’. Ide. kalbų žodžiai reiškiantys ‘skaityti’, dažniausiai remiasi sąvoka ‘atpažinti’, ‘surinkti’, ‘stebėti’, ‘aiškinti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1285
Antraštė:
skaitýti
Straipsnelis:
Lie. skaitýti, la. šķist ‘galvoti, mąstyti’, iter. skàitît ‘skaičiuoti’, s. i. cétati ‘pažįstu, galvoju, mąstau’, cikitvā́n ‘protingas, mąstantis’, av. čikiθvā̊ ‘rozważający’ – artimiausi ide. atliepimai šalia sl. *čisti čьtą ‘skaičiuoti; pažinti ženklus; suprasti’: s.-kr. čisti ‘skaityti’, s. le. czyść ‘t. p.’, s. r. чисти ‘skaičiuoti; matuoti; skaityti’ – ir iter. sl. *čitati: s.-kr. nuo XVII–XVIII a. čìtati ‘skaityti’, le. czytać ‘t. p.’, r. читáть ‘t. p.’. Vienas iš svarbiausių bl.-sl.-indoir. bendrumų.
Šaltinis:
SłPr II, 207–208
Antraštė:
skaitýti
Straipsnelis:
Oset. cyt/citæ ‘garbė, dėmesys’ < *či-θa- (ide. *kʷey-(t)- ‘į ką nors atkreipti dėmesį, pagarbiai stebėti, žvelgti, gerbti’ Pokorny 636 t.) […], regis, yra nepriklausomas ide. pavyzdžio realizavimas (o ne ypatinga oset. ir sl. ryšių išraiška, kaip mano Abaevas СЭ 431), ypač todėl, kad oset. kalboje t- plėtinys nevartojamas plačiau, pvz., veiksmažoiniuose vediniuose, kaip, pvz., yra s. i. (cétati ‘atsižvelgia, paiso, tiki’, cikéti ‘pastebi, tiki’) ir bl.-sl. (s. sl. čьtǫ, čisti ‘skaičiuoti, skaitytis, gerbti’, lie. pvz., skaitýti ‘lesen, zählen’ ir kt.) kalbose. Plg. Vasmer III 343, Fraenkel 792.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 192
Antraštė:
skaitýti
Reikšmė:
lesen; rechnen
Straipsnelis:
Suo. kiittää ‘danken, loben’ laikytinas ide. kilmės skoliniu iš formos *skʷ-it-tV-, kuri šiandien geriausiai matoma sl. čьstь (le. cześć ir kt.), tačiau gali būti ir baltiška, plg. skaitýti ‘lesen; rechnen’, skaitýtis ‘to consider, take into account’, la. šķist ‘(einem) scheinen’. Pirminė forma (atmetus s mobile) – *kʷeit-tV- : *kʷoit-tV- : *kʷit-tV- (plg. Mayrhofer 1990, 548).
Šaltinis:
Nilsson 1994
Antraštė:
skaitýti
Straipsnelis:
S. č. šětřiti, č. šetřiti ‘berücksichtigen, (be-)achten; anblicken, betrachten’, slovk. šetrit‘, le. trm. szatrać, szatrzyć, szetrzyć reikia sieti su s. sl. po-sětiti ‘schauen auf, besuchen’ < prasl. *chět- < *ksoi̯t- arba *skoi̯t-, kilusių iš ide. šaknies *(s)kʷei̯t- ‘bemerken, erkennen’, plg. lie. skaitýti, skaitaũ ‘sammeln, zählen, (vor-)lesen’, la. šk̡ist, šk̡ìetu ‘meinen; scheinen’.
Šaltinis:
Reinhart 2000, 109–110
Antraštė:
skaitýti
Straipsnelis:
žr. kaita
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 206—207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas