Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brį̇́sti
Straipsnelis:
žr. bręsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 249–250
Antraštė:
brìsti
Straipsnelis:
Lie. brìsti sykiu su la. brist, alb. breth ‘pašokti, šokinėti’ – artimiausi atliepiniai šalia sl. *bresti (brьdǫ) : brьsti (bredǫ) ‘bristi; bastytis, vilktis’, (trm. šiaur.) ‘kalbėti nesąmones’ : bažn. sl. bresti ‘bristi’, slov. ‘brésti’ ‘braidyti’, č. arch. břísti (bředu) ‘bristi, klampoti’, r. брести́ ‘klajoti’ ir t. t. Pirminė reikšmė ‘eiti per vandenį’, iš jos vėliau išsivystė visos kitos.
Šaltinis:
SłPr I, 369
Antraštė:
brìsti
Straipsnelis:
žr. brasta
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 190
Antraštė:
brìsti
Straipsnelis:
Nagrinėjant s. serbų брѣнь ‘бренный’ kilmę rekonstruojama praforma *brьn- atveria kelius mažiausiai dviem etimologijoms. Schulze sieja su sl. būdvardžiu *bronъ ‘белый; (бело)серый; темноватый, смуглый; красный (преимущественно о коне)’ ir kartu su s. i. bradhná- ‘красноватй, желтый (о цвете лошади)’ kildina iš ide. *bhrodhnos. Semantiniu požiūriu ši etimologija turi aiškią paralelę sl. *bolto ~ lie. báltas ‘белый’, sl. *bělь ‘болото’. Morfonologiniu požiūriu *brьn- būtų formos *bron- nulinis laipsnis, plg. sl. *bresti, *brьdǫ greta su *brьsti, bredǫ, lie. dial. brìsti, bredù. Panašią praformą *brьdn- siūlo ir kita etimologija (ЭССЯ3: 70), išvedanti žodį būtent iš minėtosios šaknies *bred- / *brid-; ji implikuoja pradinę reikšmę *‘болото, топь’. Bet kuriuo atveju *brěn- kilęs iš pailgintojo laipsnio *brēd-n-. Krokuvos žodyno autoriai rekonstruoja *brъn- ir siūlo kitokią etimologiją.
Šaltinis:
Лома 2009, 229
Antraštė:
brìsti
Straipsnelis:
[Aptariamos baltiškos, daugiausia lietuviškos, kilmės leksemos, vartojamos Bobrovnikuose (Baltarusija).] Su lie. brìsti, taip pat plg. apsibrìndoti ʻзапачкать грязью подол и полы одежды при ходьбе по мокромуʼ, gretintina brus. abrýndacca ʻзагрязнить подол юбкиʼ, zabrýndana ʻзагрязненаʼ, nors etimologija nėra aiški.
Šaltinis:
Смулкова 1980 (1981), 209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas