Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvãkas
Straipsnelis:
žr. dūkti
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
dvakas
Straipsnelis:
P. Skardžiaus nuomone, lie. dvakas susijęs su lie. dvėkúoti, dvikti, dvoka ir jokiu būdu nėra skolinys iš sl. *dvoxa () (žr. P. Skardžius, Baltisches, ZfslPh 1957, XXVII, 173–176).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 259
Antraštė:
dvãkas
Reikšmė:
prastas kvapas, blogas oras, oras, kvapas, atsikvėpimas
Straipsnelis:
Endzelynas ME I 536 linkęs la. dvaka ‘übler Geruch, schlechte Luft, prastas kvapas, blogas oras’ greta lie. dvãkas ‘t. p.’ laikyti skoliniu iš sl. *dvoxa ar *dvoxъ [174]. Taip pat mano ir Vasmeris REW I 332. Man rodos, lie. dvãkas, be jokios abejonės, iš seno besąs lie. žodis. Pamatinė lie. dvãkas reikšmė ‘übler Geruch, Gestank, prastas kvapas’, o ‘Luft, Atem, Hauch; Atemholen, Aufatmen; oras, kvapas, atsikvėpimas’ ir siejasi su dvėkiúos, dvė̃ktis ‘Atem hollen, einatmen, kvėptis’, dvėkúoti ‘schwer atmen, sunkiai kvėpuoti’; dėl darybos ir reikšmės plg. dvãsas ‘Atem, Hauch, wer schwer atmet, kvėpimas, atsikvėpimas, kas sunkiai kvėpuoja’ : dvesiù, dvė̃sti ‘hauchen, atmen, kvėpuoti, alsuoti; den Geist aushauchen, mirti’. Negalima lie. dvãkas ‘Luft, Atem, Hauch, Geruch, oras, kvapas, kvėpavimas’ atskirti nuo dvokà, -õs, dvõką[acc. sg.] ‘Stinken, smarvė’, dvõkas ‘Gestank, smarvė’. Reikšmė ‘smarvė’ gali susiformuoti iš ‘Luft, Atem, Geruch, oras, kvėpavimas, kvapas’, plg. dvė̃ktis ‘aufatmen, kvėptis’ : dvìkti ‘pradėti pūti, gesti’ [ir kiti pvz.]. Dėl ‘Atem, Geruch, kvėpavimas, kvapas’ > ‘Gestank, smarvė’ dar plg. s. r. vonja ‘Wohlgeruch, geras kvapas’, serbų vonja ‘Geruch, kvapas’ : bulg. vońa ‘schlechter Geruch, blogas kvapas’, r. вонь ‘t. p.’ : s. i. ánati ‘atmet, kvėpuoja’, gr. ἄνεμος ‘Hauch, Wind, kvėpsmas, vėjas’, lie. úonioti ‘riechen, uostinėti’. Šalia dvõkas bei dvãkas vartojami panašios reikšmės nomina agentis pejoratyvai, pvz., dvãkas ‘Saffer, Maulaffe, dumme Person, kvaiša, pusgalvis’ [175]. Be jau minėtų, dar vartojami kiti šaknies dvak- ir dvok- dariniai, pvz., dvãkas, ‘ziemlich dumm, apykvailis’, dvãklas ‘albern, dumm, paikas, kvaišas’ [ir kiti pvz.].
Šaltinis:
Skardžius 1958, 173–175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas