Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karbė́ti
Straipsnelis:
Sl. atitikmenų pora – č. trm. krba ‘plepėti, tauzyti, kicenti, risnoti’ (Machekas – Machek, ESČ, 291 – laiko etimologiškai neaiškiu) ir le. trm. karbać (karbić) ‘niekus pliaukšti’ (į etimologinį le. žodyną šis žodis neįtrauktas, o Varšuvos žodyno sudarytojai – II tome, 261 – prie karbać v. nurodo lie. karbė́ti ‘kalbėti’) – įgalina rekonstruoti prasl. *kъrbati, kurio giminiškumą su lie. kalbėti sunku visiškai atmesti. Antra vertus, šis sl. ir bl. leksemų ryšys nėra toks būtinas, bandant etimologizuoti prasl. *kъrbati. Remdamiesi kitų č. veiksmažodžių (sinonimai č. *krba ‘plepėti’ ir kt.) semantiniais modeliais manome, kad rekonstruotas prasl. *kъrbati siejasi su prasl. *ščьrb- lizdu < ide. *(s)ker(ə)- ‘pjauti’ + plėtiklis b(h).
Šaltinis:
Варбот 1983, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas