Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vóka
Reikšmė:
ein Getreidemass
Straipsnelis:
E. Frenkelio žodyne pateiktas lie. vóka 2, be jau paminėtų bl. atitikmenų (la. vâks, vâcele ‘t. p.’), dar gali būti siejamas su s. r. forma *vaka, kuri žinoma iš Novgorode beržo tošyje surasto įrašo: 4 ... ваци солоду. Nors toks pasakymas nežinomas nei iš žodynų, nei šiandieninė r. kalba jo nepažįsta, pastarasis ваци nekelia jokių abejonių, nes ir fonetika ir turiniu visiškai sutampa su bl. atitikmenimis. Ko gero čia turime reikalo su bendru bl. ir šiaurės vakarų rusams grūdų svorio apibūdinami (kuris rodos bus žinomas iš Rytų Lietuvos).
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1963, 99
Antraštė:
vokà
Straipsnelis:
Būtent baltų kalbose esama daug homonimų, o tai kelia daug keblumų. Kiek dar čia darytina, rodo, deja, ir Fraenkel'io LEW […]. Dažnai norėtųsi artimesnių paaiškinimų. Pavyzdžiui, ką bendra turi […] vokà ‘Deckel (dangtelis)’ su vókti ‘reinigen; ernten; finden; verstehen; erledigen’ ir t. t.]
Šaltinis:
Merlingen 1978, 42
Antraštė:
vókà
Straipsnelis:
Suom. vakka, kilm. vakan ‘Schachtel (des für Getreide, Mahl) aus dünnem Brett, Span, Rinde, aus Wurzelgeflecht, Getreidemaß’, estų vakk, kilm. vaka ‘hölzernes Gefäß, Paudel, Korb, Lof, Scheffel, auch als Maß’ < prafinų *vakka yra skolinys iš bl. *vākā f., *vāka- m., n. > lie. vóka (1) ‘(Schachtel)deckel, (trm.) Getreidemaß’, vokà (3) ‘(Schachtel)deckel, Augenlied’, demin. vokẽlė ‘(Schachtel)deckel; aus Stroh geflochtenes Gefäß’, vókas (3) ‘Deckel, Augenlied (…)’, demin. vokẽlis, la. vâks ‘Deckel, Getreidemaß’, demin. vâcele. Lie. vóka ir t. t. siejami su lie. vókti, vókiu ‘reinigen, häufeln; ernten, bergen’, la. vâkt, vâcu/vâk̡u ‘ernten, zusammennehmen; (ein) Kind warten, hüten, aufpassen’, sl. *vēko- (*vēka-) > r. ве́ко ‘Augenlied’, slov. véko ‘t. p.’, č. víko ‘Deckel’. Ilgasis šaknies akūtinis balsis rodo buvusį laringalą *-eh₁- (sl. *vēko-). Bl. akūtinis * turi atspindėti antrinį abliautą. Bl.-sl. ‘šaknis’ yra k-darinys iš šaknies *h₂ew-h₁-/*h₂w-eh₁- ‘schützen, bergen, helfen’ (tradicinė *au-/*au̯ē-, IEW, 77; s. i. ávati ‘fördert, hilft, schützt’, avitár- ‘Förderer, Helfer’, s. av. auuāmi ‘ich umsorge, labe’, s. air. con·ói ‘beschützt, bewahrt’). Sl. *vēka- tęsia *h₂weh₁-k(o)- ‘Schütz’, iš kur ‘Hülle, Behälter’ ir toliau ‘Korb, Schachtel, Deckel’ (plg. s. sl. znakъ ‘ženklas’ šalia znati ‘žinoti’, lie. spė́kas šalia spė́ti, at-stókas šalia stóti ir kt.).
Šaltinis:
Koivulehto 2000, 114–117
Antraštė:
vóka
Straipsnelis:
žr. vakaras
Šaltinis:
Blažek 2002b, 21–25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas