Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãšmenys
Reikšmė:
(peilio) aštri briauna
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentuminiai elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais]. kamy (gen. kamene) ‘akmuo’ [...], pvz., s. bažn. sl. kamy, gen. kamene, r. kamen etc. Kadangi lie. ašmenys ‘aštri briauna’, o akmuo ‘kieta uoliena’, la. asmens ir akmens, pr. tik kentuminė forma ackons ‘(varpos) akuotas’ ir išimtinai sateminės formos: s. air. áśman- ‘uolos luitas’, av. asman- ‘uola’ – tai sl. kamen- // bl. akmen- yra aiškios kentuminės formos, tikriausiai skolintos iš kentuminio dialekto. Įdomu, kad sateminė forma baltų kalbose turi antrinę reikšmę ‘ašmenys’, atėjusią iš tolimos paleolito epochos, kai akmuo buvo pagrindinė medžiaga įrankiams gaminti.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 59
Antraštė:
*ašmēn
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos įvairaus įtikimumo naujos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. ahven ‘bass’ < bl. *ašmēn; yra ir dar vienas, radikaliai kitoks, aiškinimas, kurį siūlo Koivulehto […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 187
Antraštė:
ãšmenys
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Lie. ãšmenys ‘edge’ < *h₂ek'men- be depalatalizacijos (kuri veikia prieš r, l, m ir užpakalinės eilės balsius).
Šaltinis:
Matasović 2005, 148
Antraštė:
ašmenỹs
Straipsnelis:
žr. akmuo
Šaltinis:
Andersen 2003, 54–58
Antraštė:
ãšmenys
Reikšmė:
edge
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad kai kurie slavų kalbų žodžiai su ide. palatalinių priebalsių kentuminiu atspindžiu yra keltų skoliniai.] Sl. *kām- < *ak-m- ʻstoneʼ : rus. kamen', č. kámen', sr.-kr. kamen ʻrock, stoneʼ šalia lie. ãšmenys ʻedgeʼ, taip pat lie. akmuõ ʻstoneʼ, la. asmens ʻedgeʼ šalia akmens ʻstoneʼ; ši šaknis gerai paliudyta keltų reikšme ʻstoneʼ, plg. galų acaunon.
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas