Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mainýti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] (lie. mainýti = serbų mijèniti)
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
mainyti
Straipsnelis:
Ide. kalbose iš žodžių, reiškiančių ‘mainyti’, išsiskiria plati veldinių grupė, kuriai pradžią davė ide. žodis, reiškiantis abipusius mainus, kiti žodžiai, žymintys sąvoką ‘mainyti’, susiję su žodžiais, reiškiančiais ‘kitas’, ‘kitaip’, ‘atskirai’, ‘sukti’, ‘skaldyti’ ir t. t. Lie. mainyti, la. mainīt, mīt, s. sl. měniti, s.-kr. mijeniti, č. měniti, le. mienać, r. menjat’ (baltų-slavų k., išskyrus la. mīt, iš vedinio *moi-no-, kaip lie. mainas, go. ga-mains, lo. com-mūnis ‘bendras’), gr. ἀμείβω, lo. mūtāre, go. is-maidjan, s. i. mi- ‘pakeisti’, praes. 3 sg. mayate, mimayati, mith- ‘ginčytis’, visi < ide. *mei-, *meigʷ-, *meit-, matomos žodžiuose, reiškiančiuose ‘mainas’, ‘bendras’ ir pan.
Šaltinis:
Buck 1949, 913
Antraštė:
mainýti
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas priebalsis gali būti išplėstas), variantai:] 3. Šaknis *ms- I „blaškyti, svaidyti, atmesti, nepriimti, sudaužyti, trinti’: [140] variantas *m- – s. i. méthati ‘(pa)žeidžia, pykstasi, pakeičia’, máyate ‘keičia’, meníḥ ‘kerštas’, mū́tram ‘šlapimas’, mriyáte, márate ‘miršta’, márdati ‘sutraiško, sutrina’, mr̥nā́ti (mr̥náti) ‘(su)mala’, márdhati ‘užmiršta, nepaiso’, mā́ti ‘matuoja’, mānam ‘matas’, mindā ‘luošumas’, manā́k ‘nedaug’, av. muθra- ‘ekskrementai, nešvarumai’, v. pers. magēn ‘kardas’, gr. μικρός ‘mažas’, μιαίνω ‘užteršiu’, μίυνος ‘ekskrementai’, μίτυλος ‘sužalotas, beragis’, μύτιλος ‘sužalotas’, μοιός ‘baisus, šlykštus’, μῦμα ‘kapota mėsa’, μάρναμαι ‘kovoju’, μάρμαρος ‘akmuo, akmens luitas’, μύλλω ‘malu, trinu’, μήλου ‘smulkūs galvijai, avis’, μυίον ‘samanos’, eol. μάτεισαι ‘trypiantys’, lo. mīca ‘trupinys’, mūtō ‘keičiu’, mūnus ‘dovana, duoklė’, mutilus ‘beragis’, mordeo ‘kandu’, morbus ‘liga’, morior ‘mirštu’, margo ‘kraštas, riba’, merda ‘mėšlas, ekskrementai’, molo ‘malu’, malleus ‘kūjis’, malus ‘blogias., mendum ‘trūkumas’, metōr ‘matuoju, nubrėžiu sienas’, s. air. mael ‘plikas, bukas’, melim ‘malu’, v. air. mūn ‘šlapimas’, mūr ‘dumblas’, men ‘miltai, dulkės’, kimr. mathru ‘trypti’, go. maitan ‘kirsti, pjauti’, maidjan ‘keisti, padirbti’, maiþms ‘dovana’, marka ‘pasienis’, mulda ‘dulkės, žemė’, mēna ‘mėnulis’, s. isl. maekir ‘kardas’, meiða ‘sužeisti, žaloti, naikinti’, merja ‘mušti, sudaužyti’, mark ‘ženklas, požymis’, maela ‘matuoti’, s. v. a. malan ‘malti’, muljan ‘smulkinti’, melm ‘dulkės, smėlis’, māno ‘mėnulis’, het. markanzi ‘supjausto’, mallai- ‘smulkinti’, arm. malem ‘skaldau’, toch. A mañ ‘mėnesis’, toch. B mem ‘mėnulis’, lie. mainýti, mir̃ti, málti, mìnti ‘trypti’, meñkas, mė́nuo, metas, la. mît ‘keisit’, maltît (miltît) ‘mušti’, pr. maldai ‘jaunuoliai. (plg. r. метать ‘mesti’ – помет ‘gyvulio jauniklis’), prasl. měna ‘pamaina’, *merti ‘mirti’, *melti ‘malti’, *moltъ ‘kūjis’, malъ ‘mažas’, mělъkъ ‘smulkus’, *moldъ ‘jaunas’, męti ‘minkyti’, mǫtь ‘drumzlės’, mulъ ‘dumblas’, měra, č. mrva ‘sutrypti šiaudai’, ukr. trm. мерва ‘sutrypti šiaudai’.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 140–141

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas