Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kai̇̃ras
Straipsnelis:
Pr. *kair- ‘kairysis’ atstatoma, remiantis vietovardžiais: N. pr. Kair, Kayroth. Rekonstruojama *kair(a)s ‘kairysis’, kuris tiksliai atitinka lie. kai̇̃ras (plg. kai̇̃rias, kairùs, kairỹs, kairė̃), la. ķei̇̃ris, ķei̇̃re. Bl. *kair- paprastai aiškinama iš *krair- arba *kreir-. Plg. lie. krei̇̃vas (rytų lietuvių krai̇̃vas), r. кривóй, le. krzywy, gr. κροιός ‘ligotas, silpnas’; la. krails ir kt., plg. LEW 203.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 157–158
Antraštė:
kai̇̃ras
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] ‘Kairas’ baltų kalbose yra ‘kreivo’ sinonimas: lie. kai̇̃ras greta kairė̃ (la. ķei̇̃re) ‘kairė ranka’ atsirado dėl *krair-, *kreir- disimiliacijos.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 234
Antraštė:
kaĩras
Reikšmė:
left-hand
Straipsnelis:
žr. kartus
Šaltinis:
Blažek 2001b 41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas